Login
Logo Waterbouwers

Opleiden

2023_GOWA_Boskalis_Van_Oord2

Waterbouw is een moderne, veelzijdige en dynamische sector met een goed toekomstperspectief voor jongeren en zij-instromers, die kiezen voor een opleiding en beroep in deze branche. De Vereniging vindt het belangrijk dat mensen met affiniteit voor de sector ons weten te vinden. Daarom werken wij hard aan het bouwen en onderhouden van ons kennisnetwerk met het onderwijs (primair- en voorgezet onderwijs, mbo, hbo en wo) en treedt de vereniging op als facilitator om bij te dragen aan het matchen van behoeftes van zowel het onderwijs en de industrie.  

Dordrecht Academy

De Vereniging van Waterbouwers werkt samen met de Dordrecht Academy aan de ontwikkeling van een Associate Degree (Ad)-opleiding Waterbouw in de regio waar de waterbouwsector van oudsher sterk vertegenwoordigd is. Het programma Hoger Onderwijs Drechtsteden is een voorbeeld van een slimme verbinding waarin werkgevers, onderwijsinstellingen en overheid elkaar vinden met het oog op de toekomst, omdat goed opgeleide mensen onmisbaar zijn in een werkomgeving die steeds geavanceerder wordt als gevolg van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen.

Associate Degree (AD) Waterbouw

De Ad-opleiding Waterbouw is een uitstroomrichting van de opleiding Integraal Bouw Management. Deze tweejarige mbo+ opleiding die erkend is door de overheid en een (internationaal) erkend diploma op niveau 5 oplevert. Het is tevens een goede voorbereiding op een hbo-opleiding die men dan niet in vier maar in twee jaar kan afronden. De opleiding kan in voltijd maar ook in deeltijd gevolgd worden. Studenten in voltijd stromen direct in na afronding van hun mbo-opleiding. Studenten in deeltijd zijn vooral de mbo-medewerkers in waterbouwbedrijven die de opleiding naast hun werk volgen en zich daarmee binnen het bedrijf verder ontwikkelen tot uitvoerder. Deze opleiding is ook uitermate geschikt voor medewerkers in de cao Waterbouw, die na een aantal jaren varen de overstap willen maken naar een baan aan de wal en zo voor het bedrijf en de sector behouden blijven.
Lees verder: Dordrecht Academy | tweejarige hbo-opleidingen in de Drechtsteden

Kennisnetwerk Waterbouw

Waterbouw is in haar opzet en omvang uniek. De doelstelling van het kennisnetwerk Waterbouw is om de kennis uit de beroepspraktijk optimaal in te zetten in het waterbouwonderwijs, zodat onderwijsinstellingen in staat zijn om gediplomeerden af te leveren met die kwaliteiten en competenties die het bedrijfsleven nodig heeft.
Het gaat hier om een netwerk dat is opgebouwd met onderwijsinstellingen op vmbo-, mbo-, hbo- en wo-, -niveau, die zich bezig houden met de kennisoverdracht van de waterbouwkunde in Nederland. Dit kennisnetwerk wordt in stand gehouden door de Vereniging van Waterbouwers in nauwe samenwerking met het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw.
Het overzicht met alle opleidingen op vmbo-, mbo, hbo en wo niveau die onderdeel uitmaken van het kennisnetwerk Waterbouw zijn te vinden op: www.waterbouw.nl/onderwijs/kennisinfrastructuur-waterbouw

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

De Vereniging van Waterbouwers is betrokken bij de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), een professionele organisatie in het hart van het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. De vereniging is lid van de sectorkamer en het marktsegment maritiem MTLM, waar de maritieme mbo-dossiers worden behartigd.
In de sectorkamers adviseren onderwijs en bedrijfsleven het bestuur van SBB over bijvoorbeeld praktijkleren, de kwalificatiestructuur en arbeidsmarktinformatie. Via de marktsegmenten komen belangrijke ontwikkelingen op de agenda. In de thema-adviescommissies (tac's) geven onderwijs en bedrijfsleven het bestuur van SBB gevraagd en ongevraagd advies over thema’s zoals beroepspraktijkvorming, doelmatigheid en kwalificeren en examineren.
Lees verder: Over SBB | SBB (s-bb.nl)

TU Delft

Traditioneel is er sprake van een goede en vruchtbare samenwerking tussen de Vereniging van Waterbouwers en de TU Delft. In het verleden kreeg deze samenwerking onder meer vorm door sponsoring van de leerstoel ‘Dredging Engineering’ bij de Faculteit Werktuigbouwkunde (3ME).
Vanaf 1 januari 2020 steunt de vereniging de TU Delft voor een periode van vijf jaar voor extra activiteiten binnen de thema’s Coastal Structures en Veldmetingen.

Lees meer: Coastal Engineering (tudelft.nl) en Hydraulic Structures and Flood Risk (tudelft.nl)

VOUW 

De Voortgezette Opleiding Uitvoering Baggerwerken (VOUB) is sinds 1974 in gebruik. Later is deze aangevuld met de Voortgezette Opleiding Uitvoering Kust- en Oeverwerken (VOUK). Tezamen vormen de VOUB en de VOUK de Voortgezette Opleiding Uitvoering Waterbouwwerken (VOUW). De VOUW wordt beheerd en uitgevoerd door de Vereniging van Waterbouwers en kan alleen worden gevolgd door personen die in dienst zijn bij een lidbedrijf van de Vereniging. De Vereniging heeft bij de ontwikkeling van de opleiding gebruik kunnen maken van de binnen de bedrijfstak aanwezige expertise en de medewerking van een aantal lidbedrijven. Hierdoor is de cursus uniek en is de Vereniging van Waterbouwers de enige aanbieder van deze cursus. 

Lees meer: VOUW

Waterbouwprijs

Tijdens de Waterbouwdag wordt ieder jaar de Waterbouwprijs uitgereikt. Het doel van de Waterbouwprijs is om de waterbouw met vernieuwde energie onder de aandacht van jongeren te brengen. Elk jaar stelt de Vereniging van Waterbouwers studenten die afstuderen richting Waterbouwkunde (of aanverwante studierichtingen) op hbo of wo niveau in de gelegenheid hun afstudeerproject te laten meedingen naar de jaarlijkse Waterbouwprijs. 

Lees meer: Waterbouwprijs