Login
Logo Waterbouwers

Nautische zaken - zout

TSHD_Charlock_Bloemendaal_Vereniging_van_Waterbouwers

Unieke zeeschepen

Het zoute materieel van de leden van de Vereniging van Waterbouwers bestaat uit een breed scala aan imposante zeeschepen. Unieke en in veel gevallen zelfontwikkelde schepen voor uiteenlopende werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld baggerwerkzaamheden, suppleties, landaanwinning of zand- en grindwinning. 

De vloot bestaat onder andere uit sleephopperzuigers, cutterzuigers, steenstorters, valpijpschepen en splijthoppers. Vooral de activiteiten van de internationaal opererende nautische bedrijven hebben een kapitaalintensief karakter waarbij zich de laatste jaren een enorme schaalvergroting van het materieel heeft voorgedaan.  

Wet- en regelgeving  

Om de belangen van haar leden en de vitaliteit van de waterbouwsector te waarborgen monitort en signaleert de Vereniging van Waterbouwers ontwikkelingen in nautisch (technisch) gerelateerde wet- en regelgeving. Daarnaast is de vereniging nauw betrokken bij de totstandkoming en interpretatie van voor de waterbouwsector relevante wet- en regelgeving. 

Dit doet de vereniging door de betrokken ministeries gevraagd én ongevraagd van advies te voorzien. Zowel door deel te nemen in diverse overlegstructuren als door het leveren van een proactieve bijdrage aan de voorbereiding van de inbreng van de Nederlandse delegatie bij de International Maritime Organisation – IMO.

Tegelijkertijd brengt de Adviseur Nautische zaken de Nederlandse nautisch technische waterbouwbelangen van de zoute baggervloot, in nauwe afstemming met de Kerngroep Nautische Zaken, richting Europa via actieve deelname aan de Environmental Committee van de European Dredging Association (EuDA). 

Relevante dossiers

  • EU - ETS / EU - MRV
  • Loodsplicht Nieuwe Stijl (LNS)
  • Inventory of Hazardous Materials (IHM)
  • Vlootverduurzaming