Login
Logo Waterbouwers

Duurzaamheid

2023_Van_den_Biggelaar_Vereniging_van_Waterbouwers

De Vereniging van Waterbouwers werkt aan een duurzaamheidsstrategie voor de waterbouwsector met realistische, haalbare en betaalbare doelstellingen met betrekking tot emissiereductie.

Van_der_Meulen_Woudsend_Vereniging_van_Waterbouwers2

Duurzaamheid raakt alle facetten van de waterbouw. De Vereniging van Waterbouwers heeft daarom besloten om de dossiers die eronder vallen voortaan overkoepelend vanuit één kerngroep te behandelen. De Kerngroep Duurzaamheid zet zich in om de omstandigheden te creëren voor de sector om op een verantwoorde en realistische manier de transitie te kunnen maken naar schoner en waar mogelijk emissieloos materieel. Alle relevante facetten komen daarbij aan bod, van de diversiteit van onze a-typische vloot tot de manier waarop dit in aanbestedingen wordt beloond.  

Relevantie

Eén integrale sector brede belangenbehartiging is wenselijk om te komen tot een uniform investeringsperspectief voor de waterbouwmarkt. Zeker op duurzaamheidsgebied zijn er vele goedbedoelde initiatieven die zonder een gecoördineerde aanpak al snel resulteren in conflicterend beleid. De inspanningen vanuit de Kerngroep Duurzaamheid zijn er op gericht om dat te voorkomen.

Inzet

De Vereniging zet zich in voor een ambitieus, maar een realistische en betaalbare transitie van het materieel, zodat de nationale en Europese reductiedoelstellingen op het gebied van klimaat en stikstof behaald worden. Een sectorbreed uniform investeringsperspectief is daarvoor van essentieel belang en de vereniging streeft er in overleggen met onze belangrijkste opdrachtgevers, ministeries en de politiek naar om dit te realiseren.

Relevante dossiers

De belangrijkste onderwerpen waar de Kerngroep Duurzaamheid zich mee bezig houdt is het 'Transitiepad Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud' als onderdeel van Schoon en Emissieloos Bouwen, oftewel de verduurzaming van het drijvende en varende materieel. Daarnaast houdt de Kerngroep Duurzaamheid zich bezig met vele onderwerpen die deze transitie raken, zoals de waardering van duurzaamheid in aanbestedingen, de CO2-prestatieladder, het emissielabel binnenvaart en de energiedragers van de toekomst.
Per dossier zal bekeken worden hoe de ontwikkelingen ervoor staan en welke persoon uit de Kerngroep Duurzaamheid het dossier gaat behandelen. In de Kerngroep Duurzaamheid zitten vertegenwoordigers uit alle andere kerngroepen (Markt, Materieel en Mens) en een liaison vanuit het bestuur. Die vormen de verbindende schakels tussen de verschillende kerngroepen en zorgen ervoor dat duurzaamheid structureel gestalte krijgt binnen de vereniging.