Login
Logo Waterbouwers

Waterbouwprijs

Waterbouwprijs2023_Vereniging_van_Waterbouwers
Waterbouwprijs2023_Vereniging_van_Waterbouwers

Tijdens de Waterbouwdag wordt ieder jaar de Waterbouwprijs uitgereikt. Het doel van de Waterbouwprijs is om de waterbouw met vernieuwde energie onder de aandacht van jongeren te brengen. Elk jaar stelt de Vereniging van Waterbouwers studenten die afstuderen richting Waterbouwkunde (of aanverwante studierichtingen) op hbo of wo niveau in de gelegenheid hun afstudeerproject te laten meedingen naar de jaarlijkse Waterbouwprijs. 

Waterbouwprijs 2023

Micha Starink en Joppe Vugts van de Avans Hogeschool hebben met hun afstudeerproject de Waterbouwprijs 2023 gewonnen in de categorie HBO. De eerste prijs in de categorie WO ging naar Maria Montijn van de TU Delft. De prijzen zijn tijdens de Waterbouwdag, dit jaar weer gehouden in het Beatrix Theater Utrecht, uitgereikt door de winnaar van de Waterbouwprijs 2022, categorie WO, Marisol Irias Mata.

Waterbouwprijs2023_Vereniging_van_Waterbouwrs.jpgDe winnaars

Micha Starink en Joppe Vugts, afgestudeerd aan de Avans Hogeschool, wonnen met hun afstudeerproject ‘Omgaan met rekeninnovaties bij dijkversterkingsprojecten’. Vanaf 2023 worden de rekenmethodes voor de beoordeling van de waterkeringen niet meer voorgeschreven. De waterschappen bepalen zelf hoe ze de overstromingskans berekenen. De afgelopen jaren zijn nieuwe rekenmethodes ontwikkeld. Deze rekeninnovaties zijn nog niet uitontwikkeld of beperkt gevalideerd, waardoor waterschappen terughoudend zijn om ze toe te passen. Micha en Joppe hebben de meerwaarde van de nieuwe methodes voor de twee meest voorkomende specifieke faalmechanismen onderzocht: de sterkte van de initieel onverzadigde zone bij macrostabiliteit en opbarsten bij piping. Voor beide faalmechanismen zijn de rekeninnovaties ieder op twee dijken toegepast. Het blijkt dat de rekeninnovaties een significant positief effect kunnen hebben op het aantal goedgekeurde dijkvakken. Micha en Joppe hebben een beslismodel opgezet waarmee de potentie van de rekeninnovaties eenvoudig kan worden vastgesteld. De jury vindt de studie van grote waarde om de meerwaarde van rekeninnovaties te illustreren. Alhoewel toepassing in de praktijk op dit moment nog niet mogelijk is, ziet de jury goede mogelijkheden het beslismodel breder toe te passen.

Maria Montijn, afgestudeerd aan de TU Delft, won met haar afstudeerproject ‘The economic evaluation of adaptive pathways for flood risk reduction strategies’. Zeespiegelstijging is één van de grootste, aan klimaatverandering gerelateerde, bedreigingen voor kustgebieden. Op basis van de laatste inzichten in het verloop van zeespiegelstijging, is het de verwachting dat deze het risico op overstromingen significant doet toenemen. Echter, de onzekerheid rondom de verwachte zeespiegelstijging maakt het lastig om het juiste veiligheidsniveau te kiezen en de daarbij behorende kustverdedigingsmaatregelen te nemen. De zogenaamde “adaptive pathways” benadering kan gebruikt worden om de besluitvorming over tijd aan te sluiten bij de dan geobserveerde en verwachte zeespiegelstijging. Maria heeft deze methode gebruikt om op basis van, onder andere, economische indicatoren te onderzoeken wat de invloed van onzekerheid en tijd is op het aanpassingsvermogen. Alhoewel de studie is uitgevoerd als een conceptuele casestudy, ziet de jury de grote waarde in de toegepaste methode. De uitkomsten tonen aan dat tijd een belangrijke factor is en dat, gegeven de onzekerheden, een adaptieve veiligheidsstrategie gebaseerd op de waargenomen zeespiegelrijzing voordelig kan zijn in vergelijking met een strategie die uitgaat van een vast toekomstbeeld. Ook de voordelen van hogere initiële investeringen die in de toekomst tot een significante reductie van de totale kosten leiden, zijn met deze methode onderzocht. De jury was onder de indruk van de methodische aanpak en de duidelijke rapportage. Het is de verwachting dat de gebruikte methode een grote rol gaat spelen bij het ontwikkelen van een klimaatadaptief kustbeleid in Nederland en internationaal. In de ogen van de jury levert Maria met haar studie daaraan een belangrijke bijdrage.

HBO
1e prijs: Omgaan met rekeninnovaties bij dijkversterkingsprojecten. Micha Starink en Joppe Vugts/Avans Hogeschool
2e prijs: Van XblocPlus naar EcoblocPlus. Giel Demmers en Tim Janssen/Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
3e prijs: Grondwaterlekkages in verdiepte Rijkswaterstaat constructies en het effect ervan op de omgeving.Oskar Smaal/Hogeschool Rotterdam

Bekijk hier de filmpjes van alle genomineerden HBO

WO
1e prijs: The economic evaluation of adaptive pathways for flood risk reduction strategies. Maria Montijn/TU Delft
2e prijs: Utilization of alkali activated concrete in concrete revetment products.Tom van Rijswijk/TU Delft
3e prijs: Optimising broodstock structures. Eva Siderius/TU Delft

Bekijk hier de filmpjes van alle genomineerden WO

Jurybeoordeling

De Waterbouwprijsjury heeft de afstudeerprojecten beoordeeld op onder meer de innovativiteit. Hieronder verstaat de jury de mate waarin nieuwe elementen worden toegevoegd aan bestaande kennis, de praktische toepasbaarheid van het resultaat en multidisciplinaire benadering. Ook de mate waarin het project bijdraagt aan de duurzaamheid van de sector speelt een belangrijke rol.

Doel Waterbouwprijs

Het doel van de Waterbouwprijs is om de waterbouw met vernieuwde energie onder de aandacht van jongeren te brengen. De waterbouw heeft behoefte aan goed opgeleide werknemers op alle niveaus. Die zijn nodig om zowel in Nederland als elders ter wereld waterbouwkundige projecten uit te voeren. Elk jaar stelt de Vereniging van Waterbouwers studenten die afstuderen aan HBO of Technische Universiteit in de richting Waterbouwkunde (of aanverwante studierichtingen) in de gelegenheid hun afstudeerproject te laten meedingen naar de jaarlijkse Waterbouwprijs.

Vereniging van Waterbouwers

De Vereniging van Waterbouwers is de werkgevers- en ondernemersorganisatie van aannemers en dienstverleners in de waterbouw. Zij vertegenwoordigt circa 90 lid bedrijven in Nederland en nemen ongeveer 80% van het waterbouwvolume voor hun rekening. De lidbedrijven zijn actief in binnen- en buitenland op terreinen als landwinning, baggerwerk, kust- en oeverwerk, constructieve waterbouw, havenontwikkeling, bodemsanering en gebiedsinrichting. De waterbouw onderscheidt zich onder meer door het duurzame, kapitaalintensieve, innovatieve en internationale karakter.