Login
Logo Waterbouwers

Markt

Cao_bouw_en_infra_Vereniging_van_Waterbouwers

De Vereniging van Waterbouwers werkt aan het proactief beïnvloeden van politiek en opdrachtgevers voor continuïteit van werk, een gezonde aanbestedingspraktijk en eerlijk geld voor eerlijk werk. 

Cao_bouw_en_infra_Vereniging_van_Waterbouwers

De Vereniging van Waterbouwers zet zich in om de continuïteit van werk op peil te houden. De Kerngroep Markt is het directeurenoverleg binnen de vereniging en daar worden de belangrijkste dossiers besproken die de continuïteit van werk raken. Alle relevante facetten komen daarbij aan bod, van de aanvoer van projecten tot een evenwichtige positie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De Werkgroep Grond & Baggerspecie valt onder de Kerngroep Markt en geeft een invulling aan alle water en bodem gerelateerde onderwerpen.

Relevantie

Voor alle waterbouwers is het van belang dat er sprake is van een continue stroom van projecten die onder passende voorwaarden op de markt worden gebracht. Eén sector brede belangenbehartiging is wenselijk om barrières voor de continuïteit van werk weg te nemen. Dat is nodig want er ligt een grote maatschappelijke opgave en er zijn beperkte budgetten. Daarnaast vormt allerlei wet- en regelgeving op het gebied van water en bodem steeds vaker een belemmering om ons werk op een betaalbare en circulaire manier uit te voeren.

Inzet

De inzet van de Vereniging is er op gericht om onze leden in staat te stellen hun werkzaamheden te continueren op een maatschappelijk verantwoorde manier. Dat betekent dat de vereniging het overleg voert over nieuwe manieren van samenwerken en andere contractvormen met opdrachtgevers. Daarnaast wordt er met ministeries en de politiek gesproken over de impact van aankomende wet- en regelgeving op de uitvoeringspraktijk van de waterbouw. Vanuit een constructieve grondhouding is onze inzet om met de praktijkervaring van onze leden te komen het relevante beleid voor de waterbouw mede vorm te geven.

Relevante dossiers

Het belangrijkste onderwerp waar de Kerngroep Markt zich mee bezig houdt is de aanvoer van projecten. Voldoende budget en beleidsruimte voor opdrachtgevers is een terugkerend thema waar wij ons gezamenlijk voor inzetten. De Werkgroep Grond & Baggerspecie richt zich op het wegnemen van belemmeringen op het gebied van het hergebruik van grond & bagger, zoals de PFAS en KRW-regelgeving. Daarnaast houdt het zich ook bezig met Kwalibo voeren periodiek overleg met de ILT over het toezicht en de handhaving.
Per dossier zal bekeken worden hoe de ontwikkelingen de continuïteit van werk raken en of er een specifiek waterbouwbelang is. Vanuit de leden worden de praktijkexperts namens de Vereniging afgevaardigd in de vele overleggen en samenwerkingsverbanden. De Adviseur Markt is de verbindende schakel tussen het beleid en de uitvoeringspraktijk en zorgt ervoor dat de continuïteit van werk op alle niveaus wordt behartigd.