Login
Logo Waterbouwers

Privacyverklaring

Via deze website worden persoonsgegevens verwerkt. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Gebruik van persoonsgegevens

De Vereniging van Waterbouwers bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u zijn opgegeven in het kader van de door u gevraagde dienst. Voor aangesloten bedrijven hebben wij deze gegevens nodig voor het registreren van het lidmaatschap.

De Vereniging van Waterbouwers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens in uitzondering op de doeleinden hieronder;
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u altijd weer intrekken. Stuur daarvoor een e-mail naar ons contactadres.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

De Vereniging van Waterbouwers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Nieuwsbrief en contactformulier

Ons blad De Waterbouwer en de digitale nieuwsbrief sturen wij naar geïnteresseerden in ons netwerk. Uw adres c.q. e-mailadres worden slechts met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van ontvangers. Iedere nieuwsbrief bevat onderaan een link waarmee u zich kunt afmelden. Voor uitschrijven voor De Waterbouwer stuurt u een e-mail naar ons contactadres.

Als u een contactformulier op de website invult, dan worden deze gegevens zolang bewaard als nodig is naar de aard van het formulier voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bijeenkomsten en fotografie

Voor promotionele, niet-commerciële doeleinden maakt de Vereniging van Waterbouwers foto's tijdens bijeenkomsten. Door inschrijving en deelname aan de bijeenkomst gaat u ermee akkoord dat er beeldmateriaal van u kan worden gemaakt, dat de Vereniging van Waterbouwers kan gebruiken. Uiteraard gaan we hier consciëntieus en zorgvuldig mee om. Indien u hiermee niet akkoord bent, kunt u dit bij uw inschrijving van de bijeenkomst laten weten.

Verstrekking aan derden

De Vereniging van Waterbouwers verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden en publiceert ze evenmin.

Op onze site staan pixels van LinkedIn, X, Facebook, YouTube en Instagram. Als u hierop klikt en deze sites gaat bezoeken worden gegevens automatisch gedeeld met deze bedrijven. Op hun respectievelijke websites is meer informatie te vinden over hun cookiebeleid.

Cookies

De Vereniging van Waterbouwers maakt gebruik van cookies om deze website beter te laten functioneren, zoals het onthouden van login-gegevens en het monitoren van bezoeken. Deze informatie kunnen wij niet herleiden naar een individu.

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken met als doel de website te optimaliseren. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Vragen

Heeft u vragen over onze privacyverklaring, neem dan contact met ons op.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31-10-2023.