Login
Logo Waterbouwers

Waterbouwsector

2023_Twentekanalen_Hakkers

Wie aan de waterbouw denkt, denkt niet zelden aan Hollands Glorie. De Nederlandse baggeraars die in het verhaal van Jan den Hartog de wereld veroverden. Nog steeds is de Nederlandse waterbouw toonaangevend in de wereld. Of het nu gaat om het opspuiten van eilanden of het beveiligen van delta's tegen het wassende water. Een schets van een vitale sector.

Waterbouwers zorgen voor droge voeten

De klimaatveranderingen hebben gevolgen voor ons allemaal. De zeespiegel stijgt, er is sprake van enorme pieken en dalen in neerslag en de temperatuur loopt op. Waterbouwers werken samen met anderen aan een waterveilige wereld. Bijvoorbeeld door de verhoging van dijken, niet alleen bij de zee, maar ook langs de rivieren. Met de maatregelen voor waterveiligheid beschermen we Nederland tegen mogelijke overstromingen. Zo houden we met zijn allen droge voeten!

Waterbouwers zorgen voor een vitale (water)infrastructuur

Waterbouwers zijn van vitaal belang voor het leven in een delta. Niet alleen in Nederland, maar ook in alle overige delta's in de wereld. Een moderne samenleving als die van ons kan immers slechts bestaan als zij zich veilig beschermd weet tegen overstromingen en kan beschikken over een goede vervoersinfrastructuur. Waterbouwers voorzien in die maatschappelijke basisbehoefte en scheppen daarvoor de randvoorwaarden. Zij hebben leren leven met het water; leren bouwen met het water. Mede daardoor kunnen we als samenleving veilig wonen, werken en recreëren.

Waterbouwers bieden bescherming tegen klimaatveranderingen

Door klimaatverandering ontstaan er grotere weersextremen die kunnen zorgen voor meer overlast. Er kan meer neerslag vallen in kortere tijd, waardoor het water niet door het bestaande watersysteem verwerkt kan worden. Bij extreme droogte willen we het water juist vasthouden of beter verdelen over een gebied. Dat vraagt om klimaatadaptieve maatregelen en een robuuste inrichting van watersystemen. Waterbouwers zoeken samen met andere partijen naar oplossingen in speciale constructies, materiaalkeuzes, installaties en in de infrastructuur. Ook kunnen gebieden anders ingericht worden waardoor het water behouden wordt of sneller wordt afgevoerd. Zo creëren waterbouwers een robuust watersysteem dat toekomstbestendig is.

Soorten Werkzaamheden

Het werk in de waterbouwsector is divers. Zo houden de waterbouwbedrijven zich onder andere bezig met landwinning, baggerwerk, hoogwaterbescherming, constructieve waterbouw, havenontwikkeling en gebiedsinrichting. Het leeuwendeel van het werk in Nederland wordt door overheden aanbesteed. Rijkswaterstaat is naar omzet de grootste opdrachtgever, gevolgd door waterschappen, provincies, gemeenten en private partijen.
Ongeveer een tiental grote en middelgrote waterbouwbedrijven is actief op de Europese en wereldmarkt. Zij richten zich in veel gevallen op grootschalige projecten zoals de aanleg en het onderhoud van havens en vaarwegen en de aanleg van nieuw land in zee en kust- en oeverbescherming. Ondanks het internationale karakter hebben de internationaal werkende bedrijven hun wortels nog stevig in de Nederlandse bodem. Lees verder

Divers materieel

Het materieel dat de waterbouwer voor de uitvoering van waterbouwkundige werken inzet, spreekt bij velen terecht tot de verbeelding. Het gaat immers om grote zeegaande bagger- of steenstortwerktuigen, beunschepen voor het vervoer van nat zand, kleinschalig baggermaterieel voor het baggeren van de kleinere binnenwateren of werktuigen voor het nauwkeurig schoon baggeren van vervuilde waterbodems. Dit materieel wordt in de bedrijfstak zelf ontwikkeld, meestal in samenwerking met gespecialiseerde scheepswerven en toeleveranciers. De waterbouw kenmerkt zich door het kapitaalintensieve karakter waarbij zich de laatste jaren een enorme schaalvergroting van met name het grotere (internationaal opererende) materieel voordoet. Lees verder

Uitdagingen en kansen

Waterbouw is een moderne en dynamische sector die volop in ontwikkeling is. Er zijn tal van mogelijkheden om een opleiding te volgen of te gaan werken in de waterbouw. Met de zekerheid dat de zeespiegel stijgt en de bodem daalt, hebben we als sector al een paar flinke uitdagingen waar we ons in vast kunnen bijten. Droge voeten zijn in ons land namelijk nooit vanzelfsprekend geweest. Jongeren die kiezen voor de waterbouw hebben dus een goed toekomstperspectief. De waterbouw biedt veel kansen. Er zijn blijvend goed opgeleide technische mensen nodig voor het uitvoeren van bijzondere waterbouwkundige werken. Om de kennis in stand te houden zijn er unieke opleidingen, die voor een belangrijk deel door de waterbouwsector zelf worden verzorgd. Lees verder