Login
Logo Waterbouwers

Vereniging

2021_ALV_Vereniging_van_Waterbouwers2

De Vereniging van Waterbouwers is een moderne werkgevers- en ondernemersorganisatie voor aannemers en dienstverleners in de waterbouw. De Vereniging van Waterbouwers telt in totaal circa 90 leden. Zowel grote internationaal opererende bedrijven als middelgrote tot zelfs éénpitters zijn lid van de vereniging. Met het organiseren van inhoudelijke activiteiten, het delen van kennis én het behartigen van de belangen, zijn wij een ondernemende vereniging waar al onze leden zich in kunnen herkennen.

Missie-Visie

De vereniging is er voor de waterbouw in Nederland maar ook met oog voor Europese ontwikkelingen. Een krachtige en vitale waterbouwsector is belangrijk voor onze leden en voor onze maatschappij.

De sector blijft krachtig en vitaal door de juiste randvoorwaarden en een gezond speelveld na te streven en ook oog te hebben voor de juiste marktverhoudingen en werkbare wet- en regelgeving. De vereniging wil zijn leden in staat stellen hun vak uit te oefenen en hen helpen in te spelen op veranderingen.

 

Wat we doen

Verenigen zit in ons DNA. De vereniging is er voor zijn leden en staat dicht bij de leden. Het werk doet de vereniging samen met zijn leden. Hierdoor kan de vereniging verschillende expertises en belangen met elkaar verbinden. De verscheidenheid aan leden maakt onze vereniging zo effectief.

De vereniging heeft een initiërende, faciliterende en een dienstverlenende rol, afhankelijk van de behoeftes van de leden en de ontwikkelingen die gesignaleerd worden. Kennis wordt verder uitgewerkt met onze leden, gedeeld en onze leden worden meegenomen in nieuwe (inter)nationale wet- en regelgeving. De vereniging bereidt haar leden voor op toekomstige ontwikkelingen. Trends worden geduid en ontwikkelingen en informatie vertaald naar kennis. Die kennis wordt gebundeld in heldere dossiers en uitgedragen en uitgewerkt met onze leden.

De vereniging lobbyt en heeft invloed; in de Nederlandse politiek, op ambtelijk niveau en bij opdrachtgevers. Op Europees niveau wordt gelobbyd via Europese koepelorganisaties bij politiek, op ambtelijk niveau en bij relevante stakeholders. De vereniging biedt haar leden het netwerk en toegang hierin. De vereniging spreekt namens het grootste gedeelte van de sector en er is geen andere instantie die een dergelijke positie heeft kunnen opbouwen.

Kerntaken

In de eerste plaats behartigt de vereniging de gemeenschappelijke belangen van de Nederlandse waterbouwers zowel op nationaal als internationaal niveau. Deze belangenbehartiging is gericht op het in stand houden en verder verbeteren van het ondernemingsklimaat voor de waterbouwers. Daarnaast staat de vereniging voor voorlichting en dienstverlening op diverse terreinen.

De kerntaken van de Vereniging van Waterbouwers zijn:

  1. Lobby & Belangenbehartiging;
  2. Vertegenwoordiging van de waterbouwsector op overheidsniveau (“loketfunctie”)
  3. Zichtbaarheid van de sector vergroten en de toegevoegde waarde van de sector inzichtelijker maken bij politiek, beleidsmakers, opdrachtgevers, opleidingsveld, arbeidsmarkt en overige stakeholders;
  4. Informatievoorziening, advisering en dienstverlening aan leden;
  5. Het bieden van een netwerk en sociaal platform aan de leden.

Leden

De vereniging is er voor alle leden. Van klein tot groot. Van bouwers tot dienstverleners. Met al hun verschillende expertises en met één overeenkomst en passie: een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en veiligheid van de Nederlandse delta. Als lid van de vereniging heb je meer invloed en impact dan als waterbouwer alleen. Lees verder

Bestuur en bureau

De Vereniging van Waterbouwers bestaat uit een bestuur en een bureau, die gezamenlijk professioneel en slagvaardig acteren en diepe waterbouw expertise bezitten. Het bureau organiseert en coördineert, samen met het bestuur, de belangen van de waterbouw. Onze leden worden gevraagd en ongevraagd geadviseerd in huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Kerngroepen en werkgroepen

Ondernemingen, ondernemers en hun medewerkers delen in kerngroepen en werkgroepen informatie, opvattingen en kennis en ervaring. De kern- en werkgroepen bestaan uit een representatieve vertegenwoordiging van medewerkers uit grotere, middelgrote en kleinere ondernemingen. De informatie die de deelnemers tijdens de bijeenkomsten naar voren brengen gebruiken we als basis voor het te voeren beleid.

Markt

Materieel

Mens

Duurzaamheid

 

Platform Jonge Waterbouwers (PJW)

De leden van dit platform zijn jonge mensen tot 40 jaar die werkzaam zijn bij lidbedrijven van de vereniging en die binnen hun werkkring een leidinggevende of daarmee vergelijkbare positie bekleden. Lees verder

Thema’s

Wij hebben de beleidsthema’s Duurzaamheid, Markt, Materieel en Mens in concrete dossiers uitgewerkt. Deze dossiers geven relevante achtergrondinformatie en de standpunten en acties van de vereniging weer. Lees verder

Waterbouwsector

De Vereniging van Waterbouwers is het boegbeeld van de Nederlandse waterbouwers: een sector met een groot verleden en een waardevolle toekomst voor de samenleving. De waterbouwsector is een cultuur van doeners, met passie voor hun vak en met oog voor grote maatschappelijke opgaven. De lidbedrijven zijn actief in binnen- en buitenland op terreinen als landwinning, baggerwerk, kust- en oeverwerk, constructieve waterbouw, havenontwikkeling, bodemsanering en gebiedsinrichting. De waterbouw onderscheidt zich onder meer door het duurzame, kapitaalintensieve, innovatieve en internationale karakter. Lees verder

Speelveld

De Nederlandse waterbouwsector kent een grote verscheidenheid aan bedrijven en werkzaamheden. Enkele bedrijven zijn actief binnen een mondiaal speelveld waar de waterbouwexpertise veelal op grote projecten wordt ingezet. Een aantal bedrijven werkt in verschillende Europese landen aan taken als baggeren, kust- en oeverwerk en havenontwikkeling. De meeste Nederlandse waterbouwbedrijven zijn werkzaam op de Nederlandse markt, waar gewerkt wordt aan opgaven op het gebied van waterveiligheid, wateronderhoud en waterbeheer. Groot- en kleinschalig baggerwerk, vaargeulonderhoud, constructieve waterbouw, etc. De belangrijkste opdrachtgevers zijn daarbij de publieke opdrachtgevers Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies, gemeenten en havenbedrijven. Zowel in Nederland als in het buitenland wordt zowel zelfstandig, in hoofd- of onder aanneming of in combinaties gewerkt. Lees verder

Geschiedenis

Het fundament voor de Vereniging van Waterbouwers is gelegd in 1935 met de oprichting van de ‘Vereeniging Centrale Baggerbedrijf’. In 1954 werd de ‘Vereniging Kust- en Oeverwerken’ opgericht. De vereniging is door de jaren heen uitgegroeid tot een eigentijdse, slagvaardige organisatie met een professioneel bureau. Zij vormt de steunpilaar voor haar leden, zodat die zich kunnen (door)ontwikkelen tot vitale waterbouwers die werken aan belangrijke opgaven op de grens van land en water met een brede maatschappelijke impact. Lees verder