Een vereniging voor alle leden

De Vereniging van Waterbouwers telt in totaal circa 90 leden. Zowel grote internationaal opererende bedrijven als middelgrote tot zelfs éénpitters zijn lid van de vereniging. Met het organiseren van inhoudelijke activiteiten, het delen van kennis én het behartigen van de belangen, zijn wij een ondernemende vereniging waar al onze leden zich in kunnen herkennen.

In de eerste plaats behartigen wij de gemeenschappelijke belangen van de Nederlandse waterbouwers zowel op nationaal als internationaal niveau. Deze belangenbehartiging is gericht op het in stand houden en verder verbeteren van het ondernemingsklimaat voor de waterbouwers. Daarnaast staat de vereniging voor voorlichting en dienstverlening op diverse terreinen.

De kerntaken van de Vereniging van Waterbouwers zijn:

 • Belangenbehartiging. Het beïnvloeden van relevante wet- en regelgeving op zowel nationaal als internationaal niveau.
 • Collectieve en individuele dienstverlening.
 • Bieden van een platform: het organiseren van thema– en sociale bijeenkomsten.

Wie zijn er lid?
Het ledenbestand bestaat uit circa 90 grote, middelgrote en kleine bedrijven, waaronder gezichtsbepalende multinationals zoals Boskalis en Van Oord, die 'Hollands Glorie' wereldwijd met trots uitdragen. Onze leden zijn in binnen- en buitenland actief op verschillende terreinen zoals bijvoorbeeld landuitbreiding, havenontwikkeling, baggerwerk, kust- en oeverwerk, constructieve waterbouw, bodemsanering en gebiedsinrichting.

Het bestuur
Het bestuur van de vereniging wordt door de voorzitter van de Vereniging van Waterbouwers geleid en is representatief voor de ledenkring; grotere, middelgrote en kleinere ondernemingen. Het bestuur bestaat uit vijf personen en legt twee keer per jaar verantwoording af aan alle leden in de Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV is verantwoordelijk voor het vaststellen van de begroting en jaarrekening.

Het bureau dat er voor zorgt dat de vereniging haar taken kan uitvoeren, bestaat uit twaalf medewerkers. Samen met de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw (O&O-fonds Waterbouw) zijn wij in de Malietoren in Den Haag gevestigd.

Speerpunten
De vereniging heeft drie speerpunten benoemd: leden, opdrachtgevers en politiek.

Leden
Speerpunt leden geven wij vorm door:

 • Het aanbieden van eerstelijns-en tweedelijnsadvies en een uitgebreid pakket van producten en diensten.
 • Nadruk te leggen op het versterken en uitbouwen van de relatie met onze leden door te blijven werken aan een goede communicatie met de leden.
 • Betrokkenheid bij kerngroepen en werkgroepen te vergoten om belangenbehartiging (mede) vorm te geven. De vereniging kent de volgende kerngroepen op de volgende beleidsterreinen: markt, opleidingen, nautische zaken (drijvend materieel) en sociale zaken.
 • Het aanbieden van goede inhoudelijke thema- en sociale bijeenkomsten, waarin kennisuitwisseling wordt bevorderd en relaties worden versterkt.

Opdrachtgevers
Speerpunt opdrachtgevers geven wij vorm door:

 • Nadruk te leggen op het proactief beïnvloeden van de belangrijkste opdrachtgevers Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies en havenbedrijven om de positie van de sector in het geheel en de bedrijven in het bijzonder te verstevigen.
 • Het initiëren van nieuwe ontwikkelingen. Een goed voorbeeld daarvan is ons initiatief om de Taskforce Deltatechnologie op te richten, een krachtenbundeling van het gehele bedrijfsleven binnen de Topsector Water.

Politiek
Speerpunt politiek geven wij vorm door:

 • Nadruk te leggen op het vergroten van de investeringsruimte voor de waterbouw en het effectiever en efficiënter inzetten van de beschikbare financiële middelen.
 • Het versterken van de positie van lidbedrijven door het intensiveren van de lobby bij de politieke beslissers op regionaal, nationaal en internationaal niveau.
 • Proactief in te spelen op de voor de waterbouw relevante wet- en regelgeving.
Om op een juiste wijze aan deze speerpunten inhoud te geven onderhoudt de Vereniging van Waterbouwers nauwe contacten met overheden, opdrachtgevers en maatschappelijke organisaties. Ook participeren wij in tal van formele en informele overleggen. Niet alleen in Nederland, maar ook in Brussel en andere internationale platforms zoals ILO en IMO.