Login
Logo Waterbouwers

Klimaatrobuuste inrichting van de Beekerloop

06_Vereniging_van_Waterbouwers

Van den Biggelaar Grond- en waterbouw werkt in opdracht van het Waterschap Aa en Maas en de gemeente Asten, aan de inrichting van een klimaat robuuste Beekerloop. “We vergroten de duikers, automatiseren de stuwen en verbreden de waterloop. Hierdoor blijft de wateroverlast bij piekbuien beperkt, zowel in het bebouwde gebied als in het landelijk gebied. Daarnaast voeren we een aantal maatregelen uit, zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het verbeteren van de vispasseerbaarheid, om de ecologie in dit gebied te bevorderen”, zo geeft omgevingsmanager Tom Bastiaansen van Van den Biggelaar Grond- en waterbouw aan.

Van den Biggelaar Grond- en waterbouw werkt in opdracht van het Waterschap Aa en Maas en de gemeente Asten, aan de inrichting van een klimaat robuuste Beekerloop. “We vergroten de duikers, automatiseren de stuwen en verbreden de waterloop. Hierdoor blijft de wateroverlast bij piekbuien beperkt, zowel in het bebouwde gebied als in het landelijk gebied. Daarnaast voeren we een aantal maatregelen uit, zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het verbeteren van de vispasseerbaarheid, om de ecologie in dit gebied te bevorderen”, zo geeft omgevingsmanager Tom Bastiaansen van Van den Biggelaar Grond- en waterbouw aan.

Noodzaak

Bastiaansen legt uit waarom de werkzaamheden nodig zijn. “De Beekerloop stroomt van oost naar west door het dorp Asten en het buitengebied en mondt uit in de Aa. De beek houdt water vast bij droogte, voert water af en heeft een ecologische functie. Als het water in de Beekerloop niet snel genoeg weg kan, ontstaat er overlast in de aangrenzende woonwijk. In 2016 is zo een deel van de dorpskern overstroomd, met alle gevolgen van dien. Daarom zijn er een aantal maatregelen nodig om dit in de toekomst te voorkomen en de waterveiligheid voor de bewoners van dit dorp te kunnen garanderen.”

Werkzaamheden

Bastiaansen licht de werkzaamheden toe. “Het beekprofiel wordt lokaal aangepast met bufferzones om water tijdelijk op te kunnen vangen. Deze zones zorgen in tijden van hevige regen ervoor dat de omliggende wijken niet onder stromen. De beekloop zelf wordt iets smaller, wat gunstig is in droge tijden en door meer stroming wordt de ecologie bevorderd. Op sommige plaatsen wordt aan één of beide zijden een flauwe oever aangelegd om natuurontwikkeling langs de beek te stimuleren. Daarnaast worden de stuwen waar nodig geautomatiseerd en de duikers onder de weg vergroot. Hierdoor kan het watersysteem veel meer water afvoeren dan voorheen het geval was. Daardoor wordt wateroverlast in de toekomst voorkomen.”

Planning

Bastiaansen verwacht dat de werkzaamheden in oktober 2022 gereed zijn. “De bewoners van Asten reageren enthousiast op de uitvoering van de werkzaamheden. Het draagt echt bij aan de waterveiligheid in hun omgeving. Wat dat betreft maken we echt een verschil en kunnen wij als bedrijf een actieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in en rondom Asten”

Meer informatie: www.aaenmaas.nl/beekerloop en www.vandenbiggelaar.nl