Login
Logo Waterbouwers

Actieve rol Vereniging van Waterbouwers bij ‘Actieagenda toekomst binnenvaart’

Actieagenda_toekomst_binnenvaart-binnenvaarttafel_Vereniging_van_Waterbouwers
Tag(s): Materieel

Eind november 2023 stuurde Minister Harbers de ‘actieagenda toekomst binnenvaart’ naar de Tweede Kamer. Onderdeel van de agenda is de oprichting van een ‘Binnenvaarttafel’. Met deze tafel beoogt de minister strategische sturing aan de uitwerking van de agenda te geven. De Vereniging van Waterbouwers heeft met succes gepleit voor een vaste stoel aan de tafel.

Actieagenda_toekomst_binnenvaart-binnenvaarttafel_Vereniging_van_Waterbouwers

Eind november 2023 stuurde Minister Harbers de ‘actieagenda toekomst binnenvaart’ naar de Tweede Kamer. Onderdeel van de agenda is de oprichting van een ‘Binnenvaarttafel’. Met deze tafel beoogt de minister strategische sturing aan de uitwerking van de agenda te geven. De Vereniging van Waterbouwers heeft met succes gepleit voor een vaste stoel aan de tafel.

Om de onafhankelijkheid te waarborgen heeft de minister het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) gevraagd om de tafel te in te richten en te faciliteren. Jeroen de Haas (o.a. oud-CEO Eneco) is door het OFL aangesteld als onafhankelijk voorzitter die rechtstreeks aan de minister rapporteert. De Binnenvaarttafel acteert op directieniveau en gaat een prominente rol spelen bij het in goede banen leiden van de diverse acties en maatregelen.

De tafel bestaat uit de volgende vaste deelnemers en is op 31 januari jl. van start gegaan:

 • Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN)
 • Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB)
 • Algemeene Schippers Vereeniging (ASV)
 • Evofenedex
 • Vereniging van Waterbouwers
 • Netherlands Maritime Technology
 • Brancheorganisatie Zeehavens (BOZ)
 • Waterrecreatie Nederland
 • VITO
 • Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • Ministerie van EZK
 • Ministerie van IenW
 • Rijkswaterstaat
 • Femke Brenninkmeijer als directe link met innovatieve partijen

Toekomstvisie binnenvaart

De actieagenda komt voort uit de in 2022 gepresenteerde toekomstvisie voor de binnenvaart. De agenda bevat doelen, acties en maatregelen op het gebied van verduurzaming, toekomstbestendige (klimaatadaptieve) vaarwegen, ketenoptimalisatie en digitalisering.

Deze onderwerpen raken de waterbouw op meerdere manieren. Aan de ene kant krijgt de zoete vloot te maken met de diverse verduurzamings- en technische eisen. Aan de andere kant is de waterbouwsector randvoorwaardelijk voor een goed functionerende binnenvaartsector. Daarom is de vereniging blij met de brede afvaardiging van stakeholders.

Onder andere om aandacht te blijven vestigen op de belangen van de atypische vloot. Maar ook om de samenhang met andere beleidsontwikkelingen, zoals het Transitiepad Kustlijnzorg en Vaarwegonderhoud, de Kaderrichtlijn Water en Water en Bodem sturend, te waarborgen.

Kamerbrief actieagenda toekomst binnenvaart:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/11/24/actieagenda-toekomst-binnenvaart

Kamerbrief toekomst binnenvaart 2022:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/11/30/toekomst-binnenvaart