Sinds 2009 de 'nieuwe' Binnenvaartwet van kracht is, buigt de waterbouwsector zich over de certificeringsplicht die hierin staat. De Binnenvaartwet schrijft immers voor dat voor 2019 al het drijvend materieel gekeurd en gecertificeerd moet zijn. Wij voorzien vooral knelpunten bij het kleinschalig materieel en hebben er met succes voor gezorgd dat bepaalde categorieën drijvende werktuigen mogelijk buiten de verplichting gaan vallen.

Al geruime tijd is de Vereniging van Waterbouwers met de ministerie Infrastructuur en Milieu (I en M) en Inspectie Leefomgeving en Transport over de verplichte certificering van al het drijvend materieel in gesprek. Dit heeft er wel toe geleid dat er onder de huidige wetgeving ruimte is om categorieën van drijvend materieel van deze verplichting uit te sluiten. Aan ons nu de opdracht om inventarisatie van de vloot verder uit te werken en categorieën van drijvende werktuigen aan te dragen die (onder voorwaarden) buiten de verplichte certificering kunnen gaan vallen.

Dit is overigens geen makkelijke opdracht. De vraag blijft ook of en in hoeverre het lukt om een indeling van gewenste categorieën te worden. Het alternatief is dat al het drijvend materieel moet worden gecertificeerd of dat er buiten de Vereniging van Waterbouwers om eventuele vrijstellingen worden geregeld.

Certificaatplichtig
Alle drijvende werktuigen die na 1-7-2009 gebouwd zijn moeten worden gecertificeerd (Certificaat van Onderzoek) en de nieuwe eisen en overgangsbepalingen voldoen. Drijvende werktuigen van voor 1-7-2009 (waarvan de kiel is gelegd voor 30-12-2008) moeten per 31-12-2018 gecertificeerd zijn. Deze categorie drijvende werktuigen wordt aangeduid als 'bestaande vloot'.

Onder invloed van de Rijnvaartregelgeving is het begrip 'binnenvaartschip' in de huidige Binnenvaartwet verruimd. Het 'drijvende werktuig' en 'schepen bestemd voor de bouw' worden als binnenvaartschip aangemerkt.

De wettelijke definities luiden:

Drijvend werktuig: dat is een drijvend bouwsel waarop zich werkinstallaties bevinden zoals grind- of zandzuigers, baggermolens, hei-installaties, kranen en elevatoren.

Schip bestemd voor bouwwerkzaamheden: dat is een schip dat vanwege zijn bouwwijze en uitrusting geschikt en bestemd is om voor werkzaamheden op bouwlocaties te worden gebruikt, zoals spoelbakken, onderlossers, dekschuiten, pontons of steenstorters.

Deze definities zijn in de Binnenvaartwet opgenomen als bijzondere categorie binnenvaartschip zonder limitatieve beperkingen zoals lengte, waterverplaatsing e.d.

Dit heeft vergaande consequenties voor de vloot van de Waterbouwers. Het betekent namelijk dat deze vloot moet (gaan) voldoen aan (technische) eisen uit de Binnenvaartwet. Voor 2019 dient de bestaande vloot gekeurd en gecertificeerd te worden. Behalve de kosten van certificering kan dit ook leiden tot aanpassingskosten om te kunnen voldoen aan de wettelijke technische eisen.