Waterschappen investeren 2 miljard euro in waterkeringen

Waterschappen investeren 2 miljard euro in waterkeringen

Onlangs heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een artikel gepubliceerd waaruit blijkt dat de waterschappen verwachten de komende vier jaar zo'n vijf miljard euro zullen investeren, waarvan twee miljard euro in waterkeringen.


Dit concludeert het CBS op grond van begrotingscijfers van de waterschappen. Drie waterschappen investeren met afstand het meest in waterkeringen. Waterschap Noorderzijlvest investeert 312 miljoen, het waterschap Rivierenland ongeveer 325 miljoen en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zelfs 379 miljoen, bijvoorbeeld in de vernieuwing van de Markermeerdijk.

Tegenover deze investeringen staan alleen in 2016 al bijna 2,7 miljard euro aan inkomsten voor de waterschappen via de waterschapsheffingen. Hiervan komt zo'n 1,4 miljard euro uit de watersysteemheffing (de opbrengst hiervan is vooral bedoeld voor aanleg en onderhoud van waterkeringen, waterlopen en het waterpeilbeheer) en bijna 1,3 miljard euro uit de zuiveringsheffing.

Onderstaand treft u de waterschappen en het bedrag aan investeringen in waterkeringen 2016-2019

 • Hollands Noorderkwartier: 379 miljoen euro
 • Rivierenland: 325 miljoen euro
 • Noorderzijlvest: 312 miljoen euro
 • Brabantse Delta: 117 miljoen euro
 • Peel en Maasvallei: 106 miljoen euro
 • Amstel, Gooi en Vecht: 95 miljoen euro
 • Delfland: 93 miljoen euro
 • Hollandse Delta: 90 miljoen euro
 • Rijnland:89 miljoen euro
 • Drents Overijsselse Delta: 66 miljoen euro
 • Fryslân: 51 miljoen euro
 • Schieland en de Krimpenerwaard:51 miljoen euro
 • Roer en Overmaas: 46 miljoen euro
 • Scheldestromen: 41 miljoen euro
 • Stichtse Rijnlanden: 39 miljoen euro
 • Aa en Maas: 35 miljoen euro
 • Vechtstromen: 33 miljoen euro
 • Rijn en IJssel: 32 miljoen euro
 • Vallei en Veluwe: 23 miljoen euro
 • Hunze en Aa's: 9 miljoen euro
 • Zuiderzeeland: 3 miljoen euro
 • De Dommel: 0