Oproep tot aanleveren kennis- en innovatiekansen Hoogwaterbeschermingsprogramma

Oproep tot aanleveren kennis- en innovatiekansen Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het HWBP roept u op om potentiële innovaties en nieuwe kennis voor het HWBP aan te leveren. Welke vernieuwende techniek, product, aanpak, et cetera kan bijdragen om het HWBP slimmer, sneller en doelmatiger uit te voeren dan met de traditionele aanpak van dijkversterkingsprojecten?

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) wil zoveel mogelijk gebruik maken van nieuwe kennis en innovaties, met als doel de projecten sneller, beter en goedkoper te realiseren. Een van de hulpmiddelen die we hierbij inzetten is de zogenaamde 'kansenscan'.

Het doel hiervan is om kansrijke kennis en innovaties voor projecten/programma vroegtijdig in beeld hebben en benutten (matchmaking vraag en aanbod).

Ter inspiratie is een inventarisatie gedaan van vraagstukken die in verschillende HWBP-projecten spelen en die wel een slimme oplossing kunnen gebruiken. U kunt dit document downloaden op de HWBP website. Ook treft u hier de resultaten van de eerder uitgevoerde kansenscans.

De kennisscan
De kansenscan wordt jaarlijks uitgevoerd en kent drie stappen:

1. Via de uitvraag richting marktpartijen, kennisinstellingen en beheerders wordt geïnventariseerd welke (nieuwe) kennis en innovaties mogelijk kunnen bijdragen aan uitvoering van het HWBP.

Innovaties die in eerdere jaren zijn ingediend worden weer meegenomen. Geeft u svp aan als er geen ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, dan worden de oude beoordeling overgenomen. Als er wel ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, dan kunt u de eerdere input overnemen in het formulier en duidelijk per vraag aangeven welke informatie nieuw is. Als HWBP geen reactie ontvangt, dan komt de innovatie niet terug in de Kansenscan 2015.

2. De input wordt in oktober beoordeeld op kansrijkheid, d.w.z. de meerwaarde en risico's van het toepassen van deze nieuwe kennis en innovaties voor het programma. Op basis van deze analyse krijgt het HWBP een beeld van kennis en innovaties die mogelijk kansrijk zijn om verder te ontwikkelen en in te zetten in het HWBP. De beoordeling ondergaat ook een second opinion.

3. De conclusies worden in november gedeeld met de indieners en in december aangeboden aan de keringbeheerders als bijlage bij het concept Hoogwaterbeschermingsprogramma 2017-2022. Waar mogelijk worden concrete vervolgstappen benoemd om kennis en innovaties te kunnen benutten in projecten of voor het programma als geheel. Op deze manier wordt de doorontwikkeling van kennis en innovaties ondersteund die van pas komen voor het HWBP.

U kunt het intakeformulier downloaden op hun website. Hierin staat ook een uitgebreidere toelichting op de kansenscan. Zij ontvangen het ingevulde formulier graag uiterlijk 11 september via: innovatie@hoogwaterbescherming.nl. Als er nog onduidelijkheden zijn dan kan dat in september nog worden opgelost.

Meer informatie
Voor meer informatie of suggesties kunt u HWBP mailen: innovatie@hoogwaterbescherming.nl.