G-rekeningenstelsel wordt niet vervangen door depotstelsel

G-rekeningenstelsel wordt niet vervangen door depotstelsel

De Vereniging Vrijwaring Ketenaansprakelijkheid Natte Waterbouw (VKNW) biedt oplossing.

G-rekeningenstelsel wordt niet vervangen door depotstelsel
De laatste jaren heeft de overheid laten weten te werken aan een depotstelsel dat het G-rekeningenstelsel zou gaan vervangen. Onlangs heeft de Belastingdienst gemeld dat het depotstelsel definitief geen doorgang vindt:
“De continuering van de G-rekeningen betekent dat de huidige werkwijze omtrent vrijwaring voor het bedrijfsleven door storting op de G-rekening ongewijzigd blijft. Ook de doelgroepen blijven ongewijzigd. Het wetsvoorstel dat voorzag in een verplichte G-rekening voor niet-gecertificeerde uitzendondernemingen treedt voorlopig niet in werking en de mogelijke uitbreiding voor ZZP'ers om een G-rekening te openen wordt niet verder verkend. De bestaande WKA-depots bij de Belastingdienst waarop rechtstreeks kan worden gestort worden opgeheven en het G-rekeningenstelsel wordt toekomstbestendig gemaakt."

Wat met 'toekomstbestendig maken' bedoeld wordt, is nog enigszins onduidelijk. Vooralsnog wordt verwacht dat daarbij het belangrijkste nadeel van het G-rekening stelsel (het liquiditeitsnadeel) niet zal vervallen. Dit liquiditeitsnadeel vloeit voort uit het feit dat gelden op een G-rekening slechts voor beperkte doeleinden kunnen worden benut. Ontstaat er een surplus, dan moet een deblokkeringsprocedure worden doorlopen. De Belastingdienst streeft bij het afhandelen van een deblokkeringsverzoek naar een doorlooptijd van 3 tot 4 weken, maar het komt regelmatig voor dat een verzoek langer in beslag neemt.


Achtergrond
In een branche waar veel met onderaannemers en inleenpersoneel gewerkt wordt, brengen de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) en de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI) financiële risico's voor opdrachtgevers (indien eigenbouwer), hoofdaannemers en onderaannemers met zich mee. De wetgever biedt de opdrachtgever een aantal mogelijkheden om het (financiële) risico van de aansprakelijkheid te beperken.

Allereerst kan de opdrachtgever de verschuldigde loonbelasting en premies sociale verzekeringen (inclusief de premies werknemersverzekeringen) storten op de Geblokkeerde rekening (de zogeheten G-rekening) van de opdrachtnemer (onderaannemer). Daarnaast kan men gebruik maken van rechtstreekse stortingen bij de Belastingdienst en het UWV. Tenslotte is het ook mogelijk lid te zijn van een onderling waarborgfonds, dat borg staat voor aansprakelijkstellingen. De Vereniging Vrijwaring Ketenaansprakelijkheid Natte Waterbouw is zo'n onderling waarborgfonds voor leden van de Vereniging van Waterbouwers.


Nadelen aan storing op G-rekening
Het storten op de G-rekening geeft voor het gestorte bedrag van rechtswege vrijwaring indien de storter te goeder trouw is en voldoet aan een aantal administratieve voorwaarden. Voor een rechtstreekse storting geldt voornoemde wettelijke vrijwaring niet. Beide regelingen brengen een aantal administratieve voorschriften met zich mee. Ook legt storting op de Geblokkeerde rekening of de rechtstreekse stortingen bij de Belastingdienst en het UWV een beslag op de liquiditeit van een onderneming. Om aan deze bezwaren tegemoet te komen, zijn de zogenaamde waarborgfondsen opgericht.

Doel Vereniging Vrijwaring Ketenaansprakelijkheid Natte Waterbouw (VKNW)
De Vereniging Vrijwaring Ketenaansprakelijkheid Natte Waterbouw (VKNW) is opgericht om de aannemersrisico's te beperken die voortkomen uit de WKA en WAADI. Het doel van VKNW is om opdrachtgevers van de leden te vrijwaren tegen schade die voortvloeit uit de toepassing van de WKA en WAADI als het VKNW -lid in gebreke blijft bij het voldoen van loonbelasting of premies sociale verzekeringen. De leden van de VKNW zijn aannemers in de waterbouwbranche. Zij zijn verplicht lid van de Vereniging van Waterbouwers. Opdrachtgevers zijn (1) aannemers die in onderaanneming een werk uitbesteden of (2) opdrachtgevers die door de WKA als zogenaamde "eigenbouwer" en dus hoofdaannemer worden beschouwd.


Procedure
Zodra de opdrachtgever een werk aan een VKNW-lid opdraagt, verstrekt de VKNW (op verzoek van de opdrachtgever) een bewijs van vrijwaring. Tegelijkertijd wordt aan het VKNW -lid een mededeling van afgifte van het bewijs van vrijwaring verzonden. In het bewijs van vrijwaring verklaart de VKNW dat zij de opdrachtgever bij een aansprakelijkstelling in de zin van de WKA of de WAADI schadeloos zal stellen.

Deze garantie geldt voor de aansprakelijkstellingen die te wijten zijn aan het niet afdragen van loonbelasting en premies sociale verzekeringen door het lid. In tegenstelling tot andere risicobeperkende maatregelen bij de WKA en WAADI (bijvoorbeeld de G-rekening) geeft het bewijs van vrijwaring wel een absolute zekerheid voor de risico's voortvloeiend uit de WKA en de WAADI. Leden van de VKNW moeten, om door VKNW 'gedekt' te zijn tegen de aansprakelijkheden, ieder werk bij de VKNW aanmelden.