Overleg nieuwe Bouw-cao; een constructieve confrontatie

Op 3 en 4 september 2014 zijn er tussen cao-partijen in de bouw gesprekken geweest over een nieuwe cao.

Op een constructieve confronterende manier is gesproken over belangrijke thema’s voor een nieuwe bouw-cao. Werkgeverszijde heeft onder meer het belang benadrukt en toegelicht om te komen tot meer productiviteit en minder leegloop. Werknemerszijde heeft onder meer benadrukt en toegelicht waarom en op welke wijze ze hechten aan betere naleving van de cao. Dit heeft geresulteerd in vervolgafspraken om themagewijs verder te gaan met het vormgeven van een nieuwe inhoud van de cao.

Belangrijk winstpunt van het overleg is dat op beide dagen vrijwel uitsluitend over de inhoud van een nieuwe cao is gesproken. Er is gesproken over te bereiken doelen, voorwaarden om die te bereiken en gemotiveerd vanuit verschillende belangen. Beide cao-delegaties hebben duidelijk aangegeven welke thema’s ze belangrijk vinden in een nieuwe cao.

Naleving en handhaving van de cao, het aanpakken van schijnconstructies, meer vast en minder flex en aandacht voor de afspraken in het sociaal akkoord zijn door de vakbonden aan de orde gesteld en toegelicht.

Arbeidstijden en maatwerk, bedrijfstakeigen regelingen, verlof en verzuim, leerlingsalarissen en de introductie van een persoonlijk budget in het kader van opleidingen, ontwikkeling en duurzaamheid zijn door werkgevers aan de orde gesteld en toegelicht.

Het doet afbreuk aan de voortgang van het onderhandelingsproces om daar nu inhoudelijk over uit te wijden. Wel kan gemeld worden dat de gesprekken op meerdere onderdelen confronterend zijn geweest, maar ook dat er goede discussies hebben plaatsgevonden. Belangrijker is echter dat de gesprekken constructief zijn verlopen. Partijen hebben daarom afgesproken de gesprekken voort te zetten om themagewijs tot nieuwe afspraken te komen over de inhoud van een nieuwe cao.

Cao-partijen zijn met huiswerk uit elkaar gegaan, ter voorbereiding op het volgende overleg op 16 oktober 2014.