Stand van Zaken Certificering drijvende werktuigen

Op grond van de 'nieuwe' Binnenvaartwet (van toepassing sinds 2009) dient ieder stuks drijvend materieel voor 2019 gekeurd en gecertificeerd te worden.

De huidige binnenvaartwet is veel ruimer opgesteld. Hierdoor is veel meer materieel certificaat plichtig geworden. Zo luidt de wettelijke definitie van 'drijvend werktuig':een drijvend bouwsel waarop zich werkinstallaties bevinden, zoals grind- of zandzuigers, baggermolens, hei-installaties, kranen en elevatoren. Deze definitie is in de wet opgenomen als bijzondere categorie zonder limitatieve beperkingen zoals lengte, waterverplaatsing e.d. Conclusie: alles wat drijft in Zone één t/m vier dient voor 2019 gecertificeerd te worden. Dus ook drijvend materieel met een lengte

Gevolgen voor de drijvende werktuigen:

  • Drijvend materieel in Zone één t/m vier dient voor 2019 gecertificeerd te worden exclusief zand- en grindgaten;
  • De eigenaar van het betreffende materieel kan bepalen in welke categorie het drijvend materieel wordt gecertificeerd: als drijvende werktuig of als schip bestemd voor de bouw;
  • Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) adviseert het geregistreerd laten inbouwen van nieuwe motoren om eventuele problemen bij certificering te voorkomen;
  • Ook adviseert ILT een lijst aan te leggen met bestaande werktuigen reeds in gebruik voor 1-7-2009. Deze lijst moet een eigenaar bij een eerste certificering kunnen aanleveren om zo de uitwisselbaarheid van de werktuigen binnen de eigen vloot te waarborgen. Revisie van deze werktuigen mag. Bij vervanging mogen uitsluitend nieuwe type-gekeurde motoren gebruikt worden;
  • Na de kanteldatum van 30 december 2018 zal er gehandhaafd gaan worden;
  • De verplichte certificering wordt vanuit ILT al wel als sturend instrument gebruikt door binnen de overheid in aanbestedingen op te nemen dat uitsluitend met gecertificeerd materieel gewerkt dient te worden.

Overleg waterbouwers met de betrokken instanties
Om een beter idee te krijgen van de financiële en overige gevolgen van de certificering van de vloot heeft de Vereniging van Waterbouwers een werkgroep Certificering ingesteld. Hierin hebben vertegenwoordigers van het midden en klein waterbouwbedrijf zitting genomen.

Deze werkgroep heeft met de verkregen input de vloot drijvende werktuigen van de waterbouwers in kaart gebracht. Het overzicht van de vloot drijvende werktuigen zal gebruikt worden als indicatie/uitgangspunt bij de externe gesprekken over certificering. De bedoeling is toe te werken naar het houden van een pilot bij een lid om daar een inspectie te organiseren door een certificerende instelling. Een proefcertificering zou moeten uitwijzen of bepaald materieel überhaupt aan de certificeringseisen kan voldoen en/of dit onevenredige kosten met zich meebrengt. Aan de hand van de uitkomsten van de pilot zal het standpunt van de waterbouwers worden bepaald.

De Vereniging van Waterbouwers heeft hiervoor de betrokken instanties uitgenodigd. Een eerste overleg staat gepland voor juli aanstaande. Ook aanwezig zal zijn Cumela Nederland. De waterbouwers en Cumela Nederland werken op dit dossier samen en vertegenwoordigen zo gezamenlijk het overgrote deel van de vloot drijvende werktuigen. De Vereniging van Waterbouwers zal de leden van de voortgang op de hoogte houden.

Meer informatie: Chantal Schillemans, telefoon: 070 349 07 08 of email: c.schillemans@waterbouwers.nl.