CAO Partijen Bouw & Infra kiezen voor voortgang nieuwbouwtraject

Op 10 maart 2014 is een onderhandelingsresultaat bereikt over een tussen-cao voor de bouw- en infrasector. Dit is de uitkomst van een ultieme poging om een lang en slepend conflict over een tussen-cao te voorkomen.

Vanuit het besef dat de gehele sector het meest baat heeft bij voortgang van het nieuwbouwtraject is een tussen-cao afgesproken. “Nu kunnen we versneld aan de slag voor een vernieuwde en moderne bouw-cao” aldus werkgeversvoorzitter George Raessens.

De Bouw-cao wordt ongewijzigd verlengd van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. Er is geen loonsverhoging afgesproken. Sociale partners willen actief met elkaar oneerlijke concurrentie bestrijden, maar tegelijkertijd ook de vereiste modernisering van de bouw-cao voortvarend aanvangen.

Impasse
Na 18 december 2013 zaten de onderhandelingen over de bouw-cao in een impasse. De onderhandelingen waren gestopt. Vakbonden wilden eerst een loonkosten verhogende tussen-cao om pas daarna verder te gaan met het nieuwbouwtraject. Voor werkgevers was verhoging van loonkosten niet bespreekbaar. De vakbonden wilden sindsdien ook niet meer verder onderhandelen.Op diverse momenten hebben werkgevers de vakbonden opgeroepen weer in gesprek te gaan. Op www.bouwcao.nl is dit met de video Onderhandelen is de beste vakbondsactie nadrukkelijk onderstreept.

Urgentie geboden
Duidelijk werd dat de onderhandelingen over een tussen-cao een lang en slepend proces zouden worden. Alle tijd en energie die daarmee gemoeid gaat, kan beter besteed worden aan nieuwbouw van de bouw-cao. In een laatste poging om de impasse te doorbreken hebben cao-partijen op 17 februari jl. onderhandelingen gevoerd. Het constructieve karakter van dit overleg heeft geleid tot de vervolgafspraak op 10 maart 2014.

Afspraken
De bouw-cao wordt ongewijzigd verlengd tot en met 31 december 2014. Er is geen loonsverhoging afgesproken. Om oneerlijk concurrentie te voorkomen is daarnaast afgesproken dat:

  • Partijen gemeenschappelijke voorlichting geven om naleving van de cao te bevorderen.
  • De meldings- en nalevingprocedures van het Bureau Naleving breder bekend worden gemaakt. Daar waar nodig worden ze aangescherpt en verduidelijkt.
  • Partijen bij de overheid en politiek pleiten voor samenwerking en informatie-uitwisseling.
  • Partijen aan de politiek voorstellen doen om schijnzelfstandigheid te bestrijden.

Voortgang nieuwbouwtraject
Cao-partijen zullen nu vervolgstappen zetten in het nieuwbouwtraject. Belangrijke stap hierbij is het ontwikkelen van een gezamenlijk visie document. Op www.bouwcao.nl blijven wij u hierover informeren.