Waterbouwers lobbyen tegen FSC certificering van de aannemer

Van den Herik bracht in februari FSC certificering van aannemers onder de aandacht en vroeg de Vereniging van Waterbouwers te lobbyen tegen verplichte FSC certificering van aannemers.

Van den Herik bracht in februari FSC certificering van aannemers onder de aandacht en vroeg de Vereniging van Waterbouwers te lobbyen tegen verplichte FSC certificering van aannemers. Nadat het bureau onderzoek heeft gedaan naar de achtergronden besluit zowel het platformbestuur Kleinschalig Baggeren als de Kerngroep Markt dat FSC certificering van de aannemer niet wenselijk is.

FSC certificering van chain of custody (COC)
Voor de aantoonbaarheid en vastlegging van het gebruik van duurzaam hout is volgens de stichting FSC Nederland een FSC certificering van chain of custody (COC) van elk bedrijf dat verwerkt, dus de betrokken lidbedrijven, gewenst. Steeds meer aanbestedende diensten stellen dan ook deze FSC certificering van de chain of custody verplicht. We zien dat bijvoorbeeld bij de Noordelijke gemeenten, maar ook RWS staat positief tegenover het verplichtstellen van een certificering van chain of custody. Niet alleen FSC voorziet in een chain of custody certificering van een bedrijf, ook PEFC. Deze twee certificerende instellingen werken vooralsnog niet samen. Het certificaat van de één is vooralsnog niet inwisselbaar voor het certificaat van de ander.

Daarnaast blijken veel opdrachtgevers FSC hout voor te schrijven zonder de toevoeging “of gelijkwaardig".

Kosten COC certificering
Van den Herik rekent voor dat de kosten voor het behalen van FSC certificatie, inclusief afdrachten, certificeerders en bedrijfskosten ongeveer 4.300,- euro bedragen. De kosten voor het onderhouden van het systeem, audits, afdrachten etc. zouden ongeveer 900,- euro per jaar bedragen.

Verplichtstelling volgens de wet niet toegestaan
Het verplicht stellen van FSC-hout of FSC certificering is niet toegestaan. In het Europese aanbestedingsrecht zijn productspecificaties, die discriminatoir zijn, verboden. Er dient minstens te worden toegestaan dat ook gelijkwaardige houtsoorten of certificaten zijn toegestaan.
Politiek is al bepaald dat FSC certificering niet mag worden voorgeschreven in aanbestedingen. Zowel de minister van VROM als een meerderheid in de Tweede Kamer heeft zich hier meerdere malen tegen uitgesproken.

Lobby Waterbouwers
Het platformbestuur PKB en de Kerngroep Markt hebben zich uitgesproken tegen de door de opdrachtgever opgelegde plicht (in bestekseisen) om FSC te certificeren. Daarop kregen de Waterbouwers steun van andere brancheverenigingen (o.a. VNO-NCW en MBK Nederland, MKB Infra, VHG (Hoveniers en groenleveranciers) en OBN (Bestratingbedrijven). Ook Bouwend Nederland schaart zich achter de lobby.

Overleg VROM
Inmiddels heeft een gesprek met Programma Directie duurzaam inkopen van VROM plaatsgevonden. Daarin hebben wij ons op het standpunt gesteld dat de bedrijven professioneel zijn en reeds interne en externe procedures voor inkoop en verwerking van materialen, waaronder dus ook hout, hebben. Veelal is sprake van ISO 9000 certificering en van sector keurmerken zoals Groenkeur, waarbinnen ook inkoop procedures geregeld zijn. Een extra FSC of PEFC certificering lijkt niet nodig om bij de opdrachtgever e.e.a. aantoonbaar te maken, omdat procedures binnen bedrijven daar al in voorzien.

VROM erkend dat er nog steeds regelmatig expliciet FSC hout wordt vereist door opdrachtgevers. VROM voert gesprekken met de andere betrokken ministeries, zoals V&W, PIANOo, VNG en IPO, om deze praktijk te bespreken. VROM ervaart hier als knelpunt de lokale autonomie van de gemeenten en proberen op deze wijze met de lokale overheden afspraken te maken.

Dat ook voor de chain of custody van de verwerker FSC of PEFC certificering wordt vereist, werd door VROM als minder problematisch ervaren. VROM is van mening dat deze certificering garandeert dat er ook echt duurzaam hout in het verwerkingsproces wordt gebruikt en dit hout bijvoorbeeld niet vermengd wordt met niet-duurzaam hout. Sterker nog, via de informatielijn van de overheid zou deze praktijk zelfs gestimuleerd worden.

Een vervolggesprek met VROM volgt. Voorafgaand daarvan zullen wij VROM nadere informatie verstrekken over kosten van chain of custody certificering, ISO 9001, praktijk voorbeelden en zal VROM in overleg treden met opdrachtgevers (met name met RWS), waarom zij een COC eisen.