Onrechtmatige weilanddepots voor baggerspecie

Het SGUG roept Waterbouwers op melding te maken van weilanddepots voor baggerspecie waarbij niet voldaan is aan de voorwaarden.

Weilanddepots
Voor waterschappen die baggerspecie uit een watergang willen ontwateren en laten rijpen voordat ze de specie toepassen is een bijzonder vorm van tijdelijke opslag mogelijk: weilanddepots. Een  weilanddepot is tijdelijke opslag van baggerspecie op het perceel grenzend aan de watergang, waaruit de baggerspecie afkomstig is. De opslag mag maximaal drie jaar plaatsvinden en dient via het meldpunt van SenterNovem te worden gemeld. Na de tijdelijke opslag kan de ontwaterde baggerspecie over het aangrenzend perceel worden verspreid of toegepast.

Voorwaarden voor een weilanddepot
De voorwaarden voor een weilanddepot zijn:

  1. De opgeslagen baggerspecie moet bestemd zijn voor een nuttige toepassing (art.35a t/m e Bbk).
  2. De opslag mag maximaal 3 jaar duren.
  3. De kwaliteit voldoet aan de Maximale Waarden voor verspreiding over aangrenzende percelen.
  4. De opslag wordt gemeld (inclusief voorziene duur en eindbestemming).

Onrechtmatige weilanddepots voor baggerspecie
Uit de praktijk komen signalen dat er gebruik wordt gemaakt van weilanddepots voor baggerspecie waarbij niet voldaan is aan de voorwaarden die in het Bbk zijn gesteld aan dergelijke depots. Het lokale bevoegd gezag en regionale milieudiensten blijken een eigen interpretatie te geven aan de voorwaarden voor weilanddepots (soms in samenspraak met het betreffende waterschap dat zowel als bevoegd gezag en als ontdoener optreedt).

Deze handelswijze betekent dat landelijk gebied op een oneigenlijke wijze wordt opgehoogd met baggerspecie die daarvoor niet geschikt is (met mogelijk toekomstige gebruiksbeperkingen). Daarnaast vindt toezicht en handhaving van de regels van het Bbk in gelijke gevallen verschillend plaats.

Ongelijke handhaving en ongelijke positie van bedrijven ongewenst
Dergelijke handelswijze van opdrachtgevers wordt door de Waterbouwers onwenselijk geacht. Er blijkt in de praktijk sprake van ongelijke handhaving en ongelijke positie van bedrijven (en opdrachtgevers) die zich wel aan de regels willen houden. Bovendien zijn er mogelijke risico's voor de onderliggende bodem, c.q. gebruiksbeperkingen in de toekomst.  Uiteraard is er geen sprake van professioneel opdrachtgeverschap, wanneer opdrachtgevers deze werkwijze ten onrechte zouden voorschrijven, dan is dat - zeker voor overheidsopdrachtgevers - kwalijk en is correctie zeer wenselijk. 

Actie door SGUG
Het SGUG verzoekt de Waterbouwers, desgewenst vertrouwelijk, hen te informeren wanneer u dergelijke situaties kent. Wanneer uit de reacties blijkt dat deze situaties op meerdere plaatsen voorkomen, dan wordt overwogen om hierover contact op te nemen met de Unie van Waterschappen. Waterbouwers kunnen contact opnemen met het bureau om dergelijke praktijken te melden.