Waterbouwers pleiten voor maatschappelijk verantwoorde invulling Kaderrichtlijn Water

Waterbouwers pleiten voor maatschappelijk verantwoorde invulling Kaderrichtlijn Water

Op donderdag 14 september spraken de Vereniging van Waterbouwers (VvW) en het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) met vertegenwoordigers van de Europese Commissie. Tijdens het werkbezoek aan de Rotterdamse haven kreeg de Europese delegatie tekst en uitleg over onbedoelde negatieve effecten van de Kaderrichtlijn Water (KRW) op de uitvoering van essentiële waterbouwwerkzaamheden.

Vrijwel geen enkel oppervlaktewater in Nederland voldoet aan de KRW eisen. Dit zorgt ervoor dat de huidige interpretatie van het ‘geen achteruitgang’ principe de uitvoering van essentiële waterbouwwerkzaamheden in gevaar brengt. Werkzaamheden die nodig zijn in het kader van waterveiligheid, de bevaarbaarheid van de vaarwegen en natuurontwikkeling in Nederland. Daarom pleit de VvW voor een maatschappelijk verantwoorde invulling van de KRW.

De aanleiding voor deze oproep komt voort uit rapportages van Witteveen & Bos en de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur . Hierin is vastgesteld dat Nederland de KRW-doelen in vrijwel al het oppervlaktewater niet gaat halen. Door verschillende jurisprudentie komt de vergunningverlening van waterbouwactiviteiten in het geding. Specifieke problemen ontstaan door huidige invulling van het ‘geen achteruitgang’ principe in de KRW.

Wegnemen onzekerheid vergunningverlening

In het belang van Nederland roept de waterbouwsector op om activiteiten waarbij geen nieuwe verontreinigende stoffen worden toegevoegd, maar worden verplaatst, niet langer als achteruitgang te beschouwen.

Hetzelfde geldt voor activiteiten waarbij (tijdelijke) aanpassingen aan waterlichamen worden uitgevoerd ter verbetering van de waterveiligheid, bevaarbaarheid en de natuurontwikkeling in Nederland.

Daarmee zou alle onzekerheid omtrent de vergunningverlening m.b.t. de KRW tot het verleden behoren.

Gezamenlijke aanpak

Na publicatie van de rapporten en aandringen vanuit de Tweede Kamer heeft Nederland het initiatief genomen om in overleg te gaan met de Europese Commissie over de KRW. Na enkele goede gesprekken tussen het bedrijfsleven en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is besloten dit onderwerp in gezamenlijkheid op te pakken. Zo heeft de Vereniging van Waterbouwers mogelijke knelpunten met betrekking tot waterbouwactiviteiten geïdentificeerd en inzichtelijk gemaakt aan de hand van concrete voorbeelden.

De vertegenwoordigers van de Europese Commissie bedankten de Vereniging van Waterbouwers voor het organiseren van het werkbezoek. De brochure wordt in Brussel verder besproken.

Meer informatie:

Brochure ‘Impact KRW op waterbouw-werkzaamheden’

Brochure ‘The impact of WFD on hydraulic engineering operations

Foto L naar R: Jasper van Kempen (Ministerie IenW), Yves Marsé (VvW), Diederik van der Molen (Ministerie IenW), Femke Zevenbergen (VvW), Jaap Slootmaker (Ministerie IenW), Jill Michielssen (EC), Hanneke Brouwer (Ministerie IenW), Claudia Olazabal(EC), Liz van Duin(Ministerie IenW), Marc Eisma (HbR)