SWW lanceert visie duurzaamheid en veiligheid

SWW lanceert visie duurzaamheid en veiligheid

Op 18 januari jl. tijdens de InfraTech heeft de werkgroep Samenwerking WaterschapsWerken (SWW) het visiedocument duurzaamheid en veiligheid gelanceerd. In dit document wordt beschreven welke keuzes de 21 waterschappen op dit terrein maken, zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. Belangrijkste afspraak die mede dankzij de input vanuit de Vereniging van Waterbouwers tot stand is gekomen is dat de waterschappen de MKI (Milieu Kosten Indicator) gaan toepassen als gunningsinstrument óf ontwerptool bij alle investeringsprojecten groter dan € 500K.

Samenwerking centraal voor verduurzaming

Een belangrijk uitgangspunt dat in het kader van verduurzaming is vastgelegd is dat een effectieve samenwerking tussen waterschappen en marktpartijen de belangrijkste randvoorwaarde is voor het realiseren van duurzaamheidsdoelen. Daarmee wordt onder andere een uniforme werkwijze bepleit door aan te sluiten bij de nationale transitiepaden. Daarnaast wordt er ingezet op kennisdeling en het bieden van voldoende experimenteerruimte op de projecten. Voor het toepassen van de MKI als standaardinstrumentarium zal de Nationale Milieu Database (NMD) gevuld worden met de benodigde gevalideerde data.

Circulair wordt de standaard

Onder duurzaamheid wordt ook een circulair ontwerpproces verstaan. Een belangrijk oproep aan de waterschappen is dat normen met enige interpretatieruimte toegepast dienen te worden om innovatieve circulaire toepassingen mogelijk te maken. De oproep is om ook hergebruik van materialen te accepteren met niet dezelfde kwaliteitsverwachting als nieuw gekochte producten. De Vereniging van Waterbouwers staat achter dit voornemen. Dit zou namelijk een trendbreuk betekenen voor de toepassing van grond, bagger en secundaire bouwstoffen die de laatste jaren door steeds meer barrières in beleid en regelgeving is teruggedrongen.

Een veilige bouwplaats

Op veiligheidsgebied staat de gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal. De inzet is om het veiligheidsbewustzijn te vergroten bij beide partijen. De waterschappen zijn voornemens om de Governance Code Veiligheid te ondertekenen onder voorwaarde dat er een gesprek wordt gevoerd over beheer en onderhoud. Daarnaast is afgesproken dat er geen nieuwe veiligheidssystemen nodig zijn; de veiligheidsladder en de VCA volstaan.

Download hier het visiedocument