Maritieme, Arbeidsmarkt en Havenmonitor 2022

Maritieme, Arbeidsmarkt en Havenmonitor 2022

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en in samenwerking met Nederland Maritiem Land heeft Ecorys de jaarlijkse monitorstudie uitgevoerd voor het maritieme cluster. Het maritieme cluster beslaat de sectoren zeevaart, scheepsbouw, offshore (energie), binnenvaart, waterbouw, havens (op- en overslag), marine, visserij, maritieme dienstverlening, jachtbouw/watersportindustrie en maritieme toeleveranciers. Naast de Maritieme Monitor, heeft Nederland Maritiem Land ook de Maritieme Arbeidsmarktmonitor en Havenmonitor uitgebracht.

Waterbouw in 2021

Structuurkenmerken

In de waterbouwsector zijn, naar opgave van het CBS, 230 bedrijven actief. Dit totaal aantal van 230 bedrijven omvat ook zzp’ers. Circa 90 (grotere) bedrijven in de sector zijn lid van de Vereniging van Waterbouwers. De leden van de vereniging nemen ongeveer 80% van het waterbouwvolume voor hun rekening. Het gaat hier om bedrijven in het baggerwerk, kust- en oeverwerk, landwinning, bodemsanering en gebiedsinrichting. Dijkversterkingen, kust- en oeverwerken, baggerwerkzaamheden en constructieve werken zijn de belangrijkste typen werk in de waterbouw. Belangrijkste klanten zijn in Nederland publieke opdrachtgevers als Rijkwaterstaat, de waterschappen, provincies en de gemeenten. Daarnaast behoren havenbeheerders in binnen- en buitenland tot het klantenbestand.

De bekendste Nederlandse bedrijven in de sector zijn Boskalis en Van Oord, samen met de Belgische partijen DEME en Jan de Nul spelen deze partijen in Europa een leidende rol. Van de twee grote internationale spelers, Boskalis en Van Oord, die mondiaal opereren en gebruik maken van lokaal ingehuurd personeel, worden in deze monitor alleen díe effecten meegenomen die in de Nederlandse economie neerslaan.

De totale economische impact van beide bedrijven wereldwijd is echter aanzienlijk groter, wat ook uit de jaarverslagen van deze bedrijven kan worden afgeleid. Daarnaast is een tiental grote waterbouwbedrijven actief op de Europese en Nederlandse markt en een groot aantal kleinere bedrijven voor regionaal bagger- en grondwerk. Het merendeel van de bedrijven in de waterbouwsector, circa 75%, wordt gevormd door kleine bedrijven met maximaal 10 werknemers die vooral op de regionale markt actief zijn. Tot slot zien we ook in de waterbouw een groeiend aantal zzp’ers die zich bij de Kamer van Koophandel registeren als eenmanszaak in de waterbouw.

Economische betekenis

In Tabel 18 en 19 wordt de economische betekenis van de waterbouw gepresenteerd. In 2021 bedroeg de omzet van de waterbouwsector €3,7 miljard. Dit is een stijging met 4% ten opzichte van 2020.

De toegevoegde waarde in de sector is ook gestegen en bedroeg in 2021 ruim €1,1 miljard euro. In 2021 waren er in de sector 10.990 werknemers actief. In 2020 waren dit er nog 10.660. Dit betekent een kleine stijging ten opzichte van een jaar eerder.

Arbeidsmarkt en Havenmonitor

Naast de Maritieme Monitor, is er ook een rapportage beschikbaar die inzichten verschaft over de maritieme arbeidsmarkt en Havenmonitor.

Meer informatie:

Download hier de Maritieme, Arbeidsmarkt en Havenmonitor 2022

Download hier de Samenvatting Maritieme, Arbeidsmarkt en Havenmonitor 2022