Samen naar een klimaatbestendige toekomst

Samen naar een klimaatbestendige toekomst

Extreme hitte, droogte en regenval komen steeds vaker voor. Je ziet dat de urgentie van het werken aan klimaatadaptatie daardoor alleen maar toeneemt. Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is vanuit het Rijk samen met regionale overheden opgezet om hier invulling aan te geven. De komende jaren ligt er een forse uitdaging om de doelstellingen voor waterveiligheid, zoetwaterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie in 2050 te halen. Er komen op middellange en lange termijn grote opgaven op ons af. Dat gaat een groot beroep doen op de flexibiliteit van waterbouwers om tot een veelzijdigheid aan oplossingen te komen en de projecten te realiseren binnen de gestelde termijn. Daarbij wordt een beroep gedaan op de kennis en kunde van waterbouwers en het vraagt om alle mogelijke manieren van samenwerking. Voor jongeren liggen er bovendien binnen onze sector veel kansen om met de klimaatuitdagingen aan de slag te gaan.

Kennis en Kunde

Door de merkbare veranderingen van het klimaat begint er een sense of urgency te ontstaan. We moeten ons voorbereiden en dit als sector samen met andere partijen nog nadrukkelijker gaan oppakken. Iedereen vanuit zijn eigen kennis en kunde, maar waar mogelijk door middel van een integrale aanpak. Gezamenlijk oog hebben voor het eindproduct en gedreven vanuit de inhoud dit gaan aanvliegen. Vanuit de inhoud zonder dat daar contractueel misbruik van wordt gemaakt. Zo maken waterbouwers Nederland klimaatproof, en hebben we tegelijkertijd ook oog voor de omgeving en de maatschappelijke waarde ervan.

Waterbouwers hebben eeuwenlang al ingespeeld op veranderende omstandigheden en daar waterbouwkundige oplossingen voor gevonden. De polders, de Afsluitdijk en Oosterscheldekering zijn toonaangevende succesvolle projecten uit het verleden. Je ziet de mensen om ons heen nu ook weer meedenken en allerlei oplossingen aandragen welke adaptieve maatregelen waterbouwers kunnen gaan uitvoeren. Dat vraagt flexibiliteit om mee te kunnen bewegen met de gewenste verandering van een ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.

Samenwerking

We pakken projecten integraal gezamenlijk op en kijken naar mogelijke oplossingen. Waterbouwers werken in verschillende vormen samen met andere partijen. Er zijn samenwerkingsverbanden tussen opdrachtnemers onderling en tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Daarnaast werken waterbouwers samen met kennisinstituten en dienstverlenende en uitvoerende partijen en met maatschappelijke partners. Ieder draagt een steentje bij aan duurzame en innovatieve oplossingen vanuit zijn eigen kracht en expertise . Echter, de samenwerking komt nooit vanzelf op gang. Het vergt een goed georganiseerd proces in eigen huis. Het gaat dan om communiceren, iedereen betrekken bij de werkplanning en iedereen informeren over wijzigingen. Daarnaast gaat het om respectvolle omgangsvormen, elkaar zien als gelijkwaardig, elkaars belangen (willen) begrijpen en oog hebben voor elkaars werkwijze. Hetzelfde geldt voor de afstemming tussen de partijen onderling. Daarbij is het opbouwen van een goede vertrouwensband en een samenwerkingscultuur essentieel.

Toekomst

Er ligt een mooie toekomst voor jongeren om met de klimaatuitdagingen aan de slag te gaan in de vele projecten die gaan komen. Nu al moet daar meer aandacht aan besteed worden in het onderwijs. Een project realiseren is meer dan alleen een waterbouwkundig ontwerp opzetten. Het vergt waterbouwers met diverse en 21-century skills. Niet alleen de technische aspecten komen aan bod bij een project, maar ook de milieuaspecten en omgevingsfactoren. Waterbouwers zijn van alle markten thuis. Dat vergt verschillende beroepen.

Jongeren zoeken steeds meer zingeving en willen met de goede dingen bezig zijn in hun leven. Dan zit je goed bij de waterbouw. Ons werk heeft toegevoegde waarde. Denk bijvoorbeeld aan waterveiligheid, het draagt bij aan een duurzame klimaatbestendige wereld en door de aanleg van infrastructuur zorgen we voor de randvoorwaarden voor welvaart en welzijn. Er liggen mooie uitdagingen klaar voor jongeren om mee aan de slag te gaan en oplossingen voor te vinden voor alle toekomstige waterbouwkundige projecten. Ik voorzie dan ook een uitdagende toekomst voor de waterbouw.

Hendrik Postma
Voorzitter Vereniging van Waterbouwers

Foto: Van Aalsburg BV - Braandenmeer