Zorgdragen voor tijdige certificering van Drijvende Werktuigen is verantwoordelijkheid ondernemer

Zorgdragen voor tijdige certificering van Drijvende Werktuigen is verantwoordelijkheid ondernemer

Binnen de Vereniging van Waterbouwers is een van de belangrijkste lopende binnenvaartdossiers het dossier Drijvende Werktuigen. Dit dossier kan in een notendop worden samengevat als volgt: Binnenvaartwet: Drijvend werktuig = binnenvaartschip = certificeringsplicht.

Tijdige Certificering
Verwacht wordt dat er vanaf 2019 gehandhaafd gaat worden op certificering(seisen). Het niet voldoen aan/het niet beschikken over een Certificaat van Onderzoek is minimaal een bekeuring of maximaal het stilleggen van het betreffende materieel. Een ondernemer wordt geacht zich te informeren over geldende wetgeving en voor zichzelf een planning te maken hoe/wanneer kan worden voldaan aan de wettelijke eisen. Met andere woorden: het zorgdragen voor tijdige certificering is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de drijvende werktuigen.

Certificeringsplicht in het kort
De 'nieuwe' Binnenvaartwet is van toepassing sinds 2009. Op grond van deze geldende wetgeving dient ieder stuks drijvend materieel in ieder geval voor 2019 gekeurd en gecertificeerd te worden. Alle drijvende werktuigen gebouwd na 1-7-2009 zijn reeds certificaatplichtig (Certificaat van Onderzoek) en dienen aan de nieuwe eisen en overgangsbepalingen te voldoen. Drijvende werktuigen van voor 1-7-2009 (waarvan de kiel is gelegd voor 30-12-2008) dienen per 31-12-2018 te zijn gecertificeerd. Deze categorie drijvende werktuigen wordt aangeduid als "bestaande vloot". De definitie van drijvend werktuig is in de Binnenvaartwet opgenomen als bijzondere categorie binnenvaartschip zonder limitatieve beperkingen zoals lengte, waterverplaatsing en dergelijke.

Dit heeft vergaande consequenties voor de vloot van de Waterbouwers. Namelijk dat deze vloot moet (gaan) voldoen aan (technische) eisen uit de Binnenvaartwet. Voor 2019 dient de bestaande vloot gekeurd en gecertificeerd te worden. Behalve de kosten van certificering kan dit ook leiden tot aanpassingskosten om te kunnen voldoen aan de wettelijke technische eisen.

Lobby Vereniging van Waterbouwers
De Vereniging van Waterbouwers voorziet knelpunten voor met name het kleinschalige materieel. De Waterbouwers vragen dan ook actief aandacht voor dit dossier bij het ministerie van IenM en ILenT. De lobby van de Waterbouwers heeft er toe geleid dat het ministerie (Beleid) aangeeft dat er onder de reeds geldende wetgeving ruimte is om bepaalde categorieën drijvende werktuigen uit te sluiten van verplichte certificering. Hiertoe is een Werkgroep Certificering Drijvende Werktuigen ingesteld. Deze werkgroep heeft de opdracht de inventarisatie van de vloot verder uit te werken en categorieën van drijvende werktuigen aan te dragen welke (onder voorwaarden) uitgesloten zouden kunnen worden van verplichte certificering.

Geen makkelijke opdracht en de vraag blijft of en in hoeverre wij onze ambitie kunnen realiseren. Het alternatief is dat alle drijvende werktuigen gecertificeerd moet worden of dat er buiten de Waterbouwers om eventuele vrijstellingen worden geregeld. Ook in het nieuwe jaar zal er hard gewerkt worden aan dit dossier en is het streven uitzonderingen gerealiseerd te krijgen. De Vereniging van Waterbouwers zal haar leden hiervan op de hoogte houden.

Meer informatie: Chantal Schillemans, telefoon: 070 349 07 08 of Email:c.schillemans@waterbouwers.nl