Samenwerken aan kunstwerken

Samenwerken aan kunstwerken

In 2050 moeten ruim 900 kunstwerken waterveilig zijn. Een grote opgave voor de komende 30 jaar waar de constructieve waterbouw een wezenlijk onderdeel van uitmaakt. Veel kunstwerken, zoals bruggen en sluizen, zijn namelijk aan het einde van hun levensduur of daar al overheen. Omgerekend betekent dit, dat iedere twee weken één kunstwerk klaar zou moeten zijn. Een behoorlijke vervangings- en renovatieopgave, waarbij ook rekening gehouden moet worden met duurzaamheid, circulariteit en klimaatveranderingen, die gevolgen kunnen hebben voor bijvoorbeeld de waterafvoer en waterberging.

In het project ‘Samenwerken aan Kunstwerken’ werken waterbouwers samen met waterschappen, Rijkswaterstaat (RWS), het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en kennisinstellingen om dit gezamenlijk op te pakken. Een goed initiatief waarbij behoefte is aan een duidelijke aanpak en stappenplan om de opgave te verwezenlijken. De kunstwerkopgave binnen ‘Samenwerken aan Kunstwerken’ helpt om de risico’s beheersbaar te maken, de kosten te beperken en de stabiliteit te vergroten, zodat de waterbeheerders hun kunstwerkopgave in een hoger tempo kunnen oppakken.

Waterbouwers zetten zich samen met de waterschappen en Rijkswaterstaat in heel Nederland in voor de grootste opgave sinds de Deltawerken. Naast de kunstwerken wordt ook de versterking van 1.300 kilometer dijk aangepakt. Noodzakelijk om ons land te beschermen tegen overstromingen, zodat er in Nederland veilig gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden.

Meer informatie: www.hhnk.nl