Meer maatregelen nodig om continuïteit van projecten te waarborgen

Meer maatregelen nodig om continuïteit van projecten te waarborgen

Na stikstof en PFAS werd ook de waterbouw getroffen door corona. Als gevolg hiervan stagneren in 2021 noodzakelijke werkzaamheden in het kader van waterveiligheid, waterinfrastructuur en waterkwaliteit en lopen orderportefeuilles bij de waterbouwbedrijven terug. De waterbouwsector heeft sinds 2019 al ruim 100-200 mln. euro omzetverlies geleden als gevolg van de stikstof- en PFAS crisis en het einde is nog niet in zicht”, aldus Yves Marsé, secretaris van de Kerngroep Markt bij de Vereniging van Waterbouwers. “Dit raakt de bestaanszekerheid van vele bedrijven in de sector. We roepen daarom het nieuwe kabinet op om aanvullende maatregelen te nemen en te blijven investeren in waterbouwprojecten.”

PFAS

Ondanks verruimde normen in het tijdelijk handelingskader (THK), kampen grondverzet en baggerwerkzaamheden nog steeds met de effecten als gevolg van het gevoerde beleid. Met het THK wordt afgeweken van andere milieu hygiënische stoffen, waarvoor conform de huidige bodemwetgeving eenduidige normen gehanteerd worden, die allen minimaal een factor 100 hoger liggen dan bij PFAS, PFOA en PFOS. Dit zorgt voor een lappendeken aan beleid, veel onnodig transport met bijbehorende extra kosten en uitstoot. Het resultaat is een cumulatieve omzetdaling in de waterbouw in 2020 en 2021 van 11%.

Voorgestelde maatregel:

  • Stel eenduidige realistische, landelijk uniforme normen op (volgens RIVM-advies).
  • Zorg voor een goede wettelijke verankering die aansluit op bestaande wet- en regelgeving voor andere stoffen.
  • Zorg voor (Europese) bronmaatregelen, zodat PFAS-stoffen niet meer uitgestoten of geloosd kunnen worden.

STIKSTOF

De uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) raakt alle facetten van de Nederlandse (droge en natte) bouw en zorgt voor stagnatie en vertragingen bij aanbestedingen en projecten. Het wetsvoorstel ’Stikstofreductie en natuurverbetering’ moet hier d.m.v. een partiële vrijstelling voor de aanlegfase een einde aanmaken. In hoeverre hierdoor ook een einde komt aan de stagnatie van projecten, hangt af van de juridische houdbaarheid en de mate waarin er voldoende stikstofruimte gecreëerd kan worden voor de gebruiksfase.

Voorgestelde maatregelen:

  • Verzeker dat de juridische houdbaarheid gewaarborgd is, zodat in ieder geval waterbouwprojecten in het kader van waterveiligheid en duurzaam transport snel ongehinderd door kunnen gaan.
  • Voor een definitieve lange termijn oplossing kan de waterbouw uitkomst bieden door grootschalige nieuwe natuurontwikkeling mogelijk te maken. Hiermee wordt niet alleen compensatieruimte voor stikstofuitstoot gecreëerd, maar ook vernieuwing en uitbreiding van Nederlandse natuurgebieden.

CORONA

Na PFAS en PAS werd de waterbouw net als iedereen geconfronteerd met de coronacrisis. Het zorgt voor een drastische terugloop van nieuwe aanbestedingen in Nederland in 2020 en 2021. Pas in 2023 verwacht het EIB weer een significante stijging van de vraag.

Voorgestelde maatregelen: :

  • Zorg ervoor dat er door overheidsdiensten blijvend geïnvesteerd wordt in projecten, zodat de continuïteit van werk en daarmee een gezonde bedrijfsvoering in deze kapitaalkrachtige sector gewaarborgd wordt.
  • Zorg daarnaast voor beschikbare financiële maatregelen waar de waterbouwsector gebruik van kan maken in 2021. Door het laat-cyclische karakter van de sector worden de effecten van de corona-crisis pas in de loop van 2021 merkbaar. Teruglopende orderportefeuilles hebben mogelijk grote gevolgen voor de werkgelegenheid.