Een gelijkwaardige relatie

Een gelijkwaardige relatie

“Continuïteit van werk, eerlijk geld voor eerlijk werk en een betere risicoverdeling op basis van een gelijkwaardige samenwerkingsvorm." Jan Huijbers, voorzitter van de Kerngroep Markt binnen de Vereniging van Waterbouwers geeft aan dat een gezonde bouwkolom staat voor een professionele sector waarin voldoende rendement kan worden behaald, gericht op continuïteit. “De sector is opgebouwd uit een diversiteit aan typen bedrijven die gericht zijn op samenwerking in de keten", aldus Jan Huijbers in een artikel in het Waterbouw Kompas 2021.

Klantgerichte, innovatieve bedrijven zijn in staat om de opdrachtgevers te leveren wat zij nodig hebben. Dit alles binnen de bestuurlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid van deze opdrachtgevers. Publieke organisaties en havenbedrijven zijn de belangrijkste opdrachtgevers van de waterbouwers.

Om een gezonde markt te creëren die voldoende rendeert en de mogelijkheid heeft tot het doen van investeringen, moet de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer goed zijn. Het doel is dat er een gelijkwaardige relatie ontstaat, waar gewerkt wordt aan de erkenning van elkaars belangen. De Vereniging van Waterbouwers levert daarom een proactieve bijdrage aan de vele initiatieven die genomen worden rondom nieuwe aanbestedings- en contractvormen die aan de samenwerking ten grondslag liggen. Een belangrijk aspect daarbij is dat in de verdeling van de risico's een nieuw evenwicht wordt bereikt waarbij in een gezonde markt deze risico's door bedrijven kunnen worden beheerst.

Tegelijkertijd wordt het speelveld waarbinnen projecten moeten worden gerealiseerd steeds complexer en de randvoorwaarden worden strenger. Aan projecten liggen technische normeringen ten grondslag en de realisatie moet aan allerlei wet- en regelgeving voldoen. Ook nemen de maatschappelijke eisen aan projecten toe zoals beperking van overlast en communicatie met stakeholders.

Continuïteit van werk, eerlijk geld voor eerlijk werk en een betere risicoverdeling op basis van een gelijkwaardige samenwerkingsvorm, dat is waar de Kerngroep Markt aan werkt. Dat betekent bijvoorbeeld concreet een uniforme wijze van aanbesteden met betrekking tot emissiereductie, waarbij de waardering van de duurzaamheidscomponent recht doet aan de investeringen die gedaan moeten worden. Daarnaast dient in samenspraak met opdrachtgevers en beleidsmakers te worden ingezet op een realistische tijdslijn voor het behalen van de gestelde doelstellingen en vanuit opdrachtgevers zijde voldoende investeringen in passende infrastructuur. De internationale en Europese concurrentiepositie van de Nederlandse waterbouwsector mag hierbij niet onder druk komen te staan. Ook wil de kerngroep werken aan een antwoord hoe een circulaire waterbouwsector te behalen is.

Waar houdt de Kerngroep Markt zich mee bezig:

  • Aanvoer van projecten
  • Continuïteit van werk
  • Evenwichtigere positie opdrachtgevers-opdrachtnemers