Samenwerken is topprioriteit

Samenwerken is topprioriteit

Als het gaat om innovatie mag er in de ogen van Rogier van der Sande in de sector wel een tandje bij. De voorzitter van de Unie van Waterschappen geeft tegelijkertijd in een artikel in het Waterbouw Kompas 2021 aan dat sinds de lancering van de marktvisie er meer ruimte is ontstaan om in gezamenlijkheid naar oplossingen te zoeken. “En dat is noodzakelijk omdat de opgaven voor de waterschappen en de waterbouwsector steeds complexer worden."

Gemiddeld gaan de waterschappen in de periode 2020- 2023 € 1,7 miljard per jaar investeren in sterkere dijken, betere waterhuishouding en schoon water. Daarmee zijn de waterschappen na Rijkswaterstaat de grootste opdrachtgever van de waterbouwbedrijven. Van der Sande, naast voorzitter van de Unie in het dagelijks leven dijkgraaf van Hoogheemraadschap van Rijnland, benadrukt dat de verhouding meer is dan een contractmatige verstandhouding tussen opdrachtgever en uitvoerende. “Ik zie waterbouwpartijen veel meer als onze partners. Het is belangrijk dat er over en weer begrip is en dat er samen naar oplossingen en verbeteringen wordt gezocht."

Met het opstellen van de Marktvisie in 2016 kreeg de samenwerking een belangrijke impuls; het samenspel zorgt voor oplossingen. “Mijn collega Toine Poppelaars, dijkgraaf van Waterschap Scheldestromen en ook bestuurslid bij de Unie van Waterschappen, is bestuurlijk verantwoordelijk voor het contact met marktpartijen om gezamenlijk het goede gesprek te blijven voeren over de drie bouwstenen van de Marktvisie: maximale maatschappelijke waarde, de mens centraal en een gezonde bouwkolom."

Dat dit ook door de waterbouwbedrijven wordt gewaardeerd bewijst wel de uitspraak van Jaap van der Weele, general manager van de Vries & van de Wiel, in dit Kompas als hij zegt dat waterschappen ook veel meer openstaan voor contractvormen waarbij de kennis van de sector optimaal tot z'n recht komt. Van der Sande: “Met alleen opdrachten gunnen kom je er niet. Je moet samen met elkaar praten over hoe een project zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd. De kennis en kunde van de waterbouwsector en de goede lokale kennis van zowel de waterschappen als de vaak regionale MKB-bedrijven zijn daarbij zeer bruikbaar. Je begrijpt elkaar, je begrijpt wat er moet gebeuren. Met als gezamenlijk doel een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement."

Als goed voorbeeld op dat vlak noemt hij het project Langeraarse Plassen bij de gemeente Nieuwkoop, tussen de dorpen Langeraar en Papenveer en westelijk van Nieuwveen. “Het water moet daar helderder worden en daarvoor moet worden gebaggerd. Echter, door de stikstofcrisis, die uiteraard alle partijen raakt, is de aannemer uitgedaagd om hier emissiearm te werken. Daarvoor moet heel innovatief te werk worden gegaan."

Innovatief. Van der Sande laat het woord bijna achteloos vallen maar wil er toch een punt over maken. “Hoewel we binnen de watersector zekerheidsdenkers zijn, waar niks mis mee is, mag er op innovatief gebied wel meer snelheid zijn," zegt hij. “Er is geen reden voor zelfgenoegzaamheid. De Nederlandse waterbouwers staan, ook internationaal gezien, goed op de kaart. Innovatie is noodzakelijk om dat zo te houden."

Innovatie is volgens hem ook noodzakelijk omdat de opgaven voor de waterschappen en de waterbouwsector steeds moeilijker worden. “We moeten steeds meer het land op kruipen en nadenken over de inrichting van woonwijken, natuurgebieden en industrie. Dat moet allemaal klimaat robuust en toekomstbestendig gebeuren. Het begint bij water. Wat je daar doet of laat, heeft impact op wat er op het land gebeurt. En dan heb ik het nog niet eens over de energietransitie. Het vraagt veel meer kennis en kunde om de nieuwe maatschappelijke opgaven het hoofd te kunnen bieden. Dus we hebben elkaar nodig."

Waterbouw Kompas 2021

In deze editie staat de nieuwe strategische koers van de Vereniging van Waterbouwers centraal. Langs de thema's mens, markt, materieel en duurzaamheid kijken we enkele jaren vooruit. De vereniging gaat aan de slag om invulling te geven aan de uitdagingen en opgaven waar de sector en het land voor staan en waar waterbouwers een onderscheidende rol in spelen, zoals ze dat al eeuwenlang doen. Verschillende leden en stakeholders komen aan het woord over de ontwikkelingen in de waterbouw.

Samen met haar leden en andere partijen zet de vereniging zich continu in om doelstellingen te bereiken en de waterbouwsector verder op de kaart te zetten.

Bekijk hier de PDF-versie 'Waterbouw Kompas 2021'

Bekijk hier de bladerbare versie 'Waterbouw Kompas 2021' (Issuu)