Evaluatie tijdelijk handelingskader PFAS

Evaluatie tijdelijk handelingskader PFAS

Op verzoek van de Tweede Kamer is er een evaluatie uitgevoerd naar de totstandkoming van het tijdelijk handelingskader PFAS. De Vereniging van Waterbouwers heeft ook meegewerkt aan het onderzoek. Dit langverwachte onderzoek is deze week vergezeld met een kabinetsreactie naar de Tweede Kamer gestuurd.

Hier vindt u de Kamerbrief en de evaluatie

Conclusies evaluatie

De onderzoekers zijn kritisch op het handelen van het ministerie en concluderen dat het tekort geschoten is in haar aanpak. Vijf jaar lang is geweigerd om op verzoek van de decentrale overheden de regie te pakken op het PFAS-beleid. Nadat actie werd ondernomen bleek het onderwerp (te) complex en is, volgens de conclusies in het evaluatierapport, overhaast en ondoordacht gehandeld. Zo wordt nu bijvoorbeeld erkend dat het onjuist was om de zorgplicht toe te passen, omdat hier geen sprake was van een puntbronvervuiling maar een diffuse verspreiding van PFAS, wat vraagt om een andere aanpak. Ook de communicatie richting het bedrijfsleven en decentrale overheden was onvoldoende. Zo is er bijvoorbeeld geen afstemming geweest met het bedrijfsleven, ondanks herhaaldelijk aandringen daartoe, onder andere van de Vereniging van Waterbouwers.

Excuses staatssecretaris

De staatssecretaris geeft in haar reactie op het rapport toe dat er fouten zijn gemaakt en verwijst naar eerdere excuses die in een Kamerdebat gemaakt zijn over deze hele gang van zaken. Daarnaast schrijft ze de aanbevelingen van dit rapport op te volgen, wat deels al in praktijk wordt gebracht. Zo is de communicatie met het bedrijfsleven en decentrale overheden verbeterd, is er een duidelijke overlegstructuur opgetuigd en is er op het ministerie meer mankracht bijgekomen. Daarnaast wordt in het opstellen van de algemene methodiek gewerkt aan het aanpassen van het beleid op diffuus verspreide stoffen.

Reactie VvW

De Vereniging van Waterbouwers herkent zich in de aanbevelingen en conclusies van het rapport. Door aanhoudende aandacht voor en wens tot actie en communicatie vanuit het bedrijfsleven is het gesprek tussen ministerie en bedrijfsleven op gang gekomen. Gelukkig is de communicatie met het bedrijfsleven sindsdien verbeterd, maar dat betekent niet dat daarmee alle problemen zijn opgelost. Veel oplossingen die vanuit het bedrijfsleven zijn aangedragen zijn nog niet opgevolgd. Daardoor blijven wij nog steeds onnodig geconfronteerd worden met uiteenlopende regels als het gaat om het verplaatsen van grond en bagger. Een grote bron van ergernis is dat definitieve besluitvorming op zich laat wachten. In de reactie van de staatssecretaris wordt aangegeven dat het definitieve handelingskader niet eind dit jaar wordt opgeleverd, maar pas in het voorjaar van 2021. Eerder was dit voorzien voor afgelopen zomer.

Als reden voor het uitstel wordt aangedragen dat meer tijd nodig is voor afstemming met het bedrijfsleven, hetgeen ons zeer verbaast. Al 1,5 jaar dringen wij er op aan om PFAS te behandelen als iedere andere verontreinigende stof conform de huidige wet en regelgeving, te weten de regeling bodemkwaliteit. Deze oplossingsrichting had er voor kunnen zorgen dat deze crisis niet was ontstaan of zo lang had geduurd. Komende week zal de Vereniging van Waterbouwers samen met de overige brancheorganisaties een voorstel aandragen, waarin is uitgewerkt op welke wijze wij de PFAS-crisis definitief achter ons kunnen laten. Indien de staatssecretaris deze handreiking overneemt, dan verwachten wij dat dit nog voor het eind van dit jaar wettelijk kan worden verankerd.

Meer informatie: Yves Marsé, email: y.marse@waterbouwers.nl