Cao Bouw & Infra 2020 online met veel verbeteringen

Cao Bouw & Infra 2020 online met veel verbeteringen

Een cao moet regelmatig worden aangepast. Niet alleen om er nieuwe cao-afspraken aan toe te voegen, maar ook om bestaande afspraken aan te passen aan veranderde wetgeving. Dit keer is er bij de cao Bouw & Infra meer gebeurd. Cao-partijen hebben groot onderhoud gepleegd. We zetten de wijzigingen onder elkaar.Waarom?

In de cao gaat het om de rechten en plichten van de werknemer en de werkgever. Om te weten wat die rechten en plichten zijn, moet je ze kunnen vinden. De indeling van een cao moet dus logisch zijn. Maar die logica was door het jarenlang toevoegen en schrappen van cao-bepalingen enigszins verloren gegaan. En als je vindt wat je zoekt, moet je ook nog kunnen begrijpen wat er staat. Het taalgebruik was echter op veel punten verouderd en soms onnodig formeel. Daarom hebben cao-partijen de structuur en de tekst grondig herzien.

Het resultaat treft u aan op onze website.

Wat is er veranderd?
De hoofdstukindeling is vernieuwd. De cao begint nu met de onderwerpen die in de praktijk van alledag het meest opgezocht worden: arbeidsovereenkomst, arbeidsduur, vrije tijd en inkomen. Onderwerpen zoals loopbaan en arbeidsomstandigheden - hoe belangrijk ook – komen daarna. Het laatste hoofdstuk gaat onder andere over definities en de werkingssfeer van de cao. Ieder hoofdstuk is verdeeld in paragrafen en subparagrafen, steeds met een titel die aangeeft waar het over gaat. Dit maakt het zoeken makkelijker. Een subparagraaf is verdeeld in bullets die ieder een bepaald onderdeel van het onderwerp behandelen.

We hebben, waar het kon, langere teksten vervangen door opsommingen of tabellen. Het aantal woorden per zin is verminderd. Dit vergroot de leesbaarheid. En natuurlijk is het taalgebruik waar mogelijk gemoderniseerd en vereenvoudigd. Cao-bepalingen kennen vaak nogal wat voorwaarden en uitzonderingen. Daardoor raakt de kern van de zaak soms uit het zicht. Om dezelfde reden hebben we per onderwerp eerst de hoofdlijnen uitgewerkt. Pas daarna komen eventuele verbijzonderingen en afwijkingen van de hoofdregel. Het uitgangspunt was de inhoud niet te veranderen.

Op sommige onderdelen vonden cao-partijen toch een inhoudelijke aanpassing nodig, bijvoorbeeld omdat een bestaande bepaling achterhaald was of op verschillende manieren kon worden gelezen. Of omdat daarin verschil werd gemaakt tussen bouwplaats- en uta-werknemers, zonder dat daar een goede reden voor was te vinden.

Nieuwe afspraken
Nieuw zijn de afspraken die cao-partijen hebben gemaakt voor 2020. Wat daarbij vooral opvalt zijn de loonsverhoging en de eenmalige uitkering in december 2020 en de aankondiging van een regeling voor zwaar werk met ingang van 2021. Die regeling geeft bouwplaatswerknemers de mogelijkheid maximaal drie jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken.

Wat vindt u ervan?
We hebben de cao makkelijker gemaakt voor de eindgebruikers, voor u. Tijdens de werkzaamheden hebben werkgevers en de bonden daarom een aantal mensen uit de achterbannen gevraagd mee te lezen en verbetervoorstellen te doen. We bedanken iedereen hartelijk die hier aan heeft meegewerkt.

U zult als werkgever vast moeten wennen aan deze vernieuwde cao. Vooral omdat veel cao-bepalingen van plaats zijn veranderd. Daarom staat in bijlage elf een overzicht waar de 'oude' cao-bepalingen zijn terug te vinden in de nieuwe opzet en andersom. Cao-partijen zijn benieuwd wat u er als gebruiker van vindt. Op welke punten vind u de vernieuwde cao een verbetering? Waar bent u minder gelukkig mee en waarom? Heeft u voorstellen voor verdere verbetering? U kunt uw reacties kwijt bij ondergetekende: h.bleker@waterbouwers.nl