Overgangsbepalingen Binnenvaart

Overgangsbepalingen Binnenvaart

Overgangsbepalingen Binnenvaart
Het aflopen van bepaalde overgangsbepalingen kan gevolgen hebben voor bestaande binnenvaartschepen en dus ook voor de bestaande binnenvaart waterbouwvloot. Om als scheepseigenaar tijdig te kunnen anticiperen is het van belang te weten wanneer welke overgangsbepaling afloopt én hiervan de mogelijke technische/financiële gevolgen in kaart te brengen.

De vereniging attendeert de leden op het bijgewerkte overzicht overgangsbepalingen binnenvaart. Dit overzicht geeft per artikel/ technische vereiste aan wanneer de overgangstermijn afloopt voor schepen van voor 1976, voor schepen met een Communautair Certificaat of met een Certificaat van Onderzoek.

Dit overzicht is beschikbaar voor leden van de Vereniging van Waterbouwers en staat op het besloten gedeelte van de website (dossiers VvW, Overgangsbepalingen waterbouwvloot).

Achtergrond overgangsbepalingen

Overgangsbepalingen voorzien voor een aantal technische voorschriften een overgangstermijn welke op een bepaalde datum afloopt voor binnenvaartschepen die al bestonden bij het vaststellen van deze technische eisen (bestaande vloot). Uiterlijk bij verlenging van het certificaat na de einddatum van de overgangstermijn moeten binnenvaartschepen aan deze voorschriften voldoen.

Een schip dat vaart op de Rijn of op andere waterwegen in de EU moet beschikken over een Communautair Certificaat of over een Certificaat van Onderzoek. Deze certificaten bevestigen dat het schip volledig voldoet aan de technische vereisten. Vanaf 2017 zijn de technische vereisten neergelegd in de geharmoniseerde technische standaard ES-TRIN. Zie hiervoor de afbeelding hierboven.

De overgangsbepalingen voortvloeiende uit de oorspronkelijke binnenvaartregimes zijn niet geharmoniseerd onder ES-TRIN. Met andere woorden: onder ES-TRIN bestaan de overgangsbepalingen behorende bij een Communautair Certificaat en de overgangsbepalingen behorende bij een Certificaat van Onderzoek naast elkaar.

Zoals gezegd is het voor scheepeigenaren van belang te weten wanneer welke overgangsbepaling afloopt én hiervan de mogelijke technische/financiële gevolgen in kaart te brengen. Wellicht dat het bijgewerkte overzicht hiertoe een eerste aanzet kan geven.

Meer informatie: Chantal Schillemans, Adviseur Nautische Zaken. E: c.schillemans@waterbouwers.nl.