Update over coronavirus en ondernemers – Nieuwe NOW bekend gemaakt

Update over coronavirus en ondernemers – Nieuwe NOW bekend gemaakt

Zoals eerder aangekondigd wordt de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid verlengd. De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) ondersteunt werkgevers bij het in dienst houden van personeel.

Het kabinet publiceert donderdag 25 juni aanstaande de nieuwe NOW-regeling (NOW-2) met daarin de voorwaarden van deze subsidie uit het tweede noodpakket (juni t/m september). Bedrijven kunnen naar verwachting de NOW-subsidie vanaf 6 juli aanstaande bij UWV aanvragen.

De NOW uit het tweede noodpakket is een voortzetting van het eerste noodpakket, maar kent enkele wijzigingen. Zo is het subsidietijdvak verlengd naar vier maanden.

Het kabinet wil tijdens de Coronacrisis banen en inkomens beschermen. Nu de crisislanger voortduurt, is het economisch noodpakket met daarin de loonkostenregeling NOW verlengd.

Bedrijven met minstens twintig procent omzetverlies kunnen met de NOW een tegemoetkoming van maximaal negentig procent van hun loonkosten krijgen, naar rato van hun omzetverlies. De maand waarop de loonsom wordt vastgesteld is in dit tweede subsidietijdvak de maand maart. Een andere wijziging is dat in deze tweede periode de forfaitaire opslag wordt verhoogd van dertig tot veertig procent. Hiermee krijgen bedrijven meer financiële ruimte om de salarissen door te betalen en voor andere kosten die gemaakt moeten worden om het bedrijf en dus ook de werkgelegenheid in stand te houden.

De NOW 2.0 kent ook nieuwe voorwaarden. Zo mag een bedrijf dat gebruik maakt van de verlenging van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Dit geldt voor bedrijven die op grond van de NOW-subsidie 125.000 euro of meer ontvangen, of een voorschot van100.000 euro of meer ontvangen. Voor concerns die hun omzetdaling opwerkmaatschappijniveau willen berekenen, geldt een dergelijke voorwaarde al voor de NOW in het eerste pakket. Bonussen aan gewone medewerkers, die horen bij de normale beloningssystematiek zijn wel toegestaan.

Deelname aan de NOW 2.0 betekent ook dat de werkgever een inspanningsverplichting heeft om werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Om werkgevers en werknemers daarbij te helpen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor het crisisprogramma NL leert door.

Daarnaast vindt het kabinet het belangrijk dat bedrijven die NOW ontvangen zich aan kunnen passen aan de huidige economische realiteit. Bedrijven die, ondanks deelname aan de NOW, meer dan twintig medewerkers willen ontslaan, moeten een akkoord hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Als ze er onderling niet uitkomen, moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediation-verzoek en wordt toch een melding gedaan op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag na 29 mei 2020 en voor 1 oktober 2020 en voor twintig of meer mensen bedrijfseconomisch ontslag aangevraagd dan volgt een korting van de NOW van vijf procent op het totale subsidiebedrag.

Deze extra regeling komt naast de bestaande systematiek in de NOW dat er voor ontslagen medewerkers geen loonsubsidie wordt ontvangen en eventueel verleende voorschotten voor de loonkosten van deze werknemers worden teruggevorderd. Ook staat de NOW los van de bescherming door het ontslagrecht en van de regels voor collectief ontslag, de WMCO. De in de NOW 1 opgenomen extra korting van vijftig procent bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt in Now 2.0.

De kamerbrief Aanbieding regeling Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid en de Regeling Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid zijn te vinden op:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/22/kamerbrief-aanbieding-now-2.0

Voor nadere informatie: Henry Bleker, adviseur sociale zaken en opleidingen

(Mail: h.bleker@waterbouwers.nl ; Tel: 070 349 0703)

dd. 23 juni 2020