Stikstof/PFAS en de maatregelen van het kabinet

Stikstof/PFAS en de maatregelen van het kabinet

Het hoge woord is er uit. Het kabinet heeft maatregelen genomen om de huidige stikstof en PFAS crisis het hoofd te bieden. De meeste in het oog springende maatregel is de invoering van 100 km overdag. Lees hier de brief aan de Tweede Kamer over het maatregelenpakket voor de stikstof en PFAS-problematiek in de woningbouw- en infrastructuur.

Wat stikstof betreft kunnen we tevreden zijn. Wel moeten we zien hoe maatregelen uitpakken. De maatregelen van belang voor de (GWW/waterbouw) op een rij:

 • Infra projecten die voorkomen in het MIRT (en dat zijn ook de projecten van RWS) worden betrokken in de maatregelen.
 • Toestemmingsverlening (vergunningen) moet veel sneller verlopen.
 • Projecten die zorgen voor de veiligheid van onze vaarwegen (baggeren) en de waterveiligheid (kustversterking en dijkenbouw) moet worden gegarandeerd, desnoods door een noodwet. Indien er hierdoor natuurherstel moet plaatsvinden wordt hiervoor 250 mio gereserveerd.
 • Systeem van stikstofregistratie per project moet het mogelijk maken te zien waar per project ruimte voor bouw kan worden verleend.

Over maatregelen die genomen worden wat PFAS betreft zijn we niet te spreken. De maatregelen die Van Veldhoven neemt:

 • Van Veldhoven geeft aan dat weer baggerprojecten worden opgestart, ze geeft niet aan in welke mate.
 • Landelijke achtergrondwaarde komt er pas op 1 december, niet eerder.
 • Water – en bodemkwaliteitskaarten worden gecombineerd.
 • Versnelling analyse waterbodems.
 • Er wordt in 3 diepe plassen gemeten naar doorlekken van PFAS houdende stoffen naar drinkwater. Er komt GEEN versoepeling voor opslag in die plassen.
 • Alleen de 3 Rijksdepots gaan open, dit is vooral voor bagger van RWS projecten waardoor baggerwerkzaamheden op de doorgaande vaarwegen doorgang kan blijven vinden. Hetgeen uiteraard prettig is.
 • Voor de rest veel bestuurlijke ingrepen als infomarkten, Taskforces, expertteam en meer communicatie.

VNONCW-MKB Nederland is mede n.a.v. ons commentaar, van plan een schadeclaim in te dienen tegen dit beleid dat contraproductief is en tot grote maatschappelijke en economische schade leidt voor de gehele sector als ook voor de betrokken families. Artikel in het AD.

Persbericht Rijksoverheid