Nieuwsbrief Lobby Waterbouwers

Nieuwsbrief Lobby Waterbouwers

Beste leden,

Zo eenmaal per kwartaal ontvangt u van mij een overzicht van zaken die betrekking hebben op lobby, politiek en ministeries. Onderstaand een overzicht. U weet mij bij vragen te vinden!

Edwin Lokkerbol

PFAS en baggerwerken: brief aan de minister juni 2019 met verzoek om helderheid!

 • Veel baggerwerken zijn stilgelegd doordat in baggerslib of grond PFAS is aangetroffen. Dit is een zeer zorgwekkende stof die consequenties voor de volksgezondheid kan hebben. Omdat de gevolgen voor onze bedrijfstak zeer groot zijn hebben we de minister vorige maand een brief gestuurd waarin we oproepen om snel met aanvaardbare oplossing te komen.
 • Het tijdelijk handelingskader PFAS is de tweede week van juli aan de Tweede Kamer aangeboden.
 • Met het ministerie hebben we afgesproken dat we in september een voorlichtingsbijeenkomst omgaan met PFAS organiseren.

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

 • Raad van State heeft eind mei geoordeeld dat het Nederlandse stikstofbeleid niet voldoet. De huidige vergunningsprocedure geeft te weinig zekerheid over de hoeveelheid stikstof die in kwetsbare natuurgebieden terecht komt. De uitspraak dwingt de overheid om te komen tot een nieuw beleid.Tot die tijd dreigen vele bouwprojecten stil te vallen. Een adviescollege Stikstof-problematiek onder leiding van Johan Remkes heeft de opdracht gekregen van minister Schouten om binnen twee maanden te komen met een advies voor de korte termijn. Daarnaast is er ook een organisatie met de belangrijkste getroffen overheidspartijen ingericht, waaronder de Unie van Waterschappen en het ministerie van IenW.
 • De Vereniging van Waterbouwers volgt dit onderwerp op de voet en probeert toegang te krijgen tot actuele informatie. We houden u hierover op de hoogte.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving: meer overleg met het ministerie belangen waterbouw

 • De Vereniging van Waterbouwers is dit voorjaar gevraagd om 1 van de 50 'gevraagde leden' te worden van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL). Het OFL is een onafhankelijk adviesorgaan van het ministerie van Infrastructuur en Water waarin burgers, belangengroepen en het bedrijfsleven vertegenwoordigd zijn.
 • Er is in het OFL o.l.v. Job Cohen gesproken over nieuwe (overheids)programma's die te maken hebben met de toekomst van de Noordzee, de droogte, het Deltaprogramma of Waterveiligheid.

Belangen zandwinning en Noordzee: onder de aandacht bij ministerie samen met NVLB en Cascade

 • Met de voorzitter van het Noordzeeakkoord 2030 (Jacques Wallage) is in april een gesprek geweest. Dat heeft er toe geleid dat zandwinning een onderdeel is geworden van de beleidsambities en dat bij de inrichting van Noordzee rekening wordt gehouden met de bouw van eilanden en structuren (denk aan een energie eiland en Schiphol in Zee).
 • De samenwerking met de Stichting La MER, de NVLB (grondstoffenwinning Noordzee) en Cascade (grondstoffenwinning grote rivieren) is geïnvesteerd. Dit om ook duidelijk te maken dat ondanks doelen m.b.t. circulariteit en duurzaamheid er nog veel (bouw)grondstoffen nodig zijn de komende jaren.

Rijkswaterstaat: gesprek met de DG over McKinsey-rapport en verbeteren aanbesteden

 • RWS heeft McKinsey een rapport laten maken waarin wordt aangegeven wat er in de relatie tussen RWS en de markt structureel moet veranderen. De risico's zijn te hoog, de marges te gering, te weinig ruimte voor innovaties en marktpartijen worden steeds kritischer over het aanbestedingsproces.
 • In een gesprek in maart met de directeur-generaal van RWS Michèle Blom hebben wij besproken welke veranderingen wij willen zien. In het in mei gepresenteerde definitieve rapport zien wij helaas weinig van de input die we geleverd hebben voor het rapport terug.
 • In een reactie die volgende week wordt verzonden, benadrukken we nogmaals de essentie van onze input. Daarin verzoeken wij RWS ook om spoedig, gezamenlijk met de markt, met een breed gedragen implementatieplan van de aanbevelingen te komen die in het rapport genoemd worden. Uiteraard houden we u op de hoogte van de gesprekken met RWS.

Green Deal zeevaart en binnenvaart overeengekomen: aandacht voor werkschepen

 • Op verzoek van en samen met minister Cora van Nieuwenhuizen, heeft de vereniging met andere (branche)organisaties als BLN-Schuttevaer, KVNR en het Havenbedrijf Rotterdam een Green Deal getekend, waarin wordt aangegeven hoe de scheepvaart naar klimaatneutrale doelen moet streven in 2030 en 2050.
 • De positie van werkschepen was niet benoemd. Wij hebben de toezegging dat in de uitwerking van de Green Deal hier aandacht voor is. Tevens gaat RWS een pilot doen met beter uitvragen van duurzaamheid.

Havenbeheersverordening havens Amsterdam en Rotterdam

 • Voor de havens van Amsterdam en Rotterdam is een nieuwe havenbeheersverordening opgesteld die later dit jaar van kracht moet worden, na goedkeuring door de colleges van B&W in de verschillende gemeenten die onder de verordening vallen. Ook hierin is de positie van werkschepen een aandachtspunt. Wij zijn hierover in gesprek met het Havenbedrijf Rotterdam.

Ministerie van IenW: over ILT, certificering en veiligheid

 • Als waterbouwers zijn wij als belangrijke stakeholder uitgenodigd bij een stakeholderbijeenkomst over de nieuwe strategie van ILT. Ook hier hebben we aandacht gevraagd voor de positie van werkschepen.
 • Certificering drijvend materieel blijft onze aandacht houden.

Met collega brancheorganisatie in Logistieke Alliantie: aandacht voor waterwegen

 • Met o.a. TLN (Transport en Logistiek Nederland), evofenedex (verladers, producenten) en BLN-Schuttevaer hebben we gepleit voor meer aandacht voor vervoer per water. In een beleidsdocument dat we samen gemaakt hebben en aan de minister is aangeboden, wordt deze 'modal shift' gezien als een oplossing voor overvolle wegen. Dus meer vervoer over water!

Lobby betaalt zich uit: meer geld naar (onderhoud van) waterwegen

In Trouw en het Financieel Dagblad: ingezonden opinie stukken van de vereniging

 • In Trouw pleiten we met NLingenieurs voor meer geld voor technische universiteiten (februari).
 • In het FD van mei jl. hebben we een overzicht gegeven van de kansen en zorgen van onze leden m.b.t. de energie-transitie.

Waterschappen; veel aandacht voor duurzaamheid in aanbestedingen

 • Van drie HWBP projecten die nog in de verkenning zitten (Grebbedijk, Ravesteijn-Lith en Hansweert) is besloten dat deze drie projecten als voorbeeldprojecten ingezet worden om te bezien hoe duurzaamheid vanaf de verkenning volledig wordt meegenomen in alle projectfasen.
 • Met de directeur van het HWBP, Erik Wagener, is gesproken over `de continuïteit' van het HWBP en de programmering in het Deltaprogramma in de periode 2026-2032. Dit om een 'dip' in werken te voorkomen.
 • Tevens wordt door de Unie van Waterschappen gewerkt aan een wijze waarop meer inzicht verkregen wordt in het aantal aan te besteden werken en de tijdshorizon waarin dat moet plaatsvinden (“aanbestedingskalender"). Dit is echter voor veel Waterschappen nog een geheel nieuwe werkwijze, die daarom nog enige tijd zal duren voordat die wordt geïmplementeerd. We blijven hierover in gesprek met de waterschappen en de Unie.

Tweede Kamerleden

 • Dit voorjaar zijn gesprekken geweest met Kamerleden van het SGP en D66 over duurzaamheid en aanbestedingen bij RWS. Na de zomer staan gesprekken gepland met Kamerleden van het CDA (introductie nieuw Kamerlid) en de VVD (vooral over aanbesteden).

Communicatie en arbeidsmarkt:

 • Op 5 augustus start een nieuwe medewerkster binnen de vereniging, die zich bezig zal houden met communicatie. Zij volgt hiermee Inge Wijzenbroek op, die per 1 juli jl. de vereniging heeft verlaten.
 • Om het bereik van de vereniging te vergroten en om ook jongere doelgroepen aan te spreken starten we in september met een student die social media voor ons gaat professionaliseren.
 • We gaan de samenwerking met binnenvaartschipper èn vlogster Liane Engibarjan. Ze gaat vijf verschillende vlogs maken met de leden om te laten zien wat de waterbouw zo mooi maakt. Alle content die gemaakt wordt, zal via Instagram, Twitter en LinkedIn intensief gedeeld worden.

Kust&Zee Gids 2019; honderdduizenden exemplaren worden verspreid over waterbouw

 • Voor de Vereniging van Kust & Zee hebben we een artikel geschreven over de opgaven in de Noordzee in de editie van de Kust&Zee Gids 2019. Wij hebben een artikel geschreven waterbouw en ecologie en het belang van zandwinning.

Dossiers waarop we geregeld lobbyen met het ministerie als ook de politiek:

 • Certificering drijvend materieel en de rol van pontons i.r.t. de zgn. light versie,
 • Het onderwijs met betrekking tot het tekort aan technische geschoolde mensen.