De nieuwe VCA-checklist

De nieuwe VCA-checklist

Eerder dit jaar is de nieuwe VCA 2017/6.0 gepubliceerd. Deze vervangt de vorige versie, 2008/5.1.

De nieuwe norm stelt veiligheid nog meer centraal, bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag en zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. Ook is er nu één schema voor Nederland en België, zonder eigen accenten.

Op hoofdlijnen kent de nieuwe norm vijf grote verbeteringen:

1. Terug naar de basis
De focus ligt meer op veiligheid. Door strakker te formuleren en te ontdubbelen, is het aantal eisen verminderd. De eisen die overblijven zijn logischer gestructureerd. Milieu is geen apart hoofdstuk meer, afvalbeheer is vervallen. De norm is sterker gericht op doelstellingen, continu verbeteren en managementbetrokkenheid.

2. Focus op werkplek
Er is in de norm meer aandacht voor de praktijk. De onderdelen van de VCA die over de werkplek gaan zijn aangescherpt op basis van de laatste inzichten en feedback van gecertificeerde bedrijven. De onderdelen sluiten nu beter aan bij de veiligheidspraktijk van vandaag. Ook is er meer tijd ingeruimd voor audits op de werkplek.

3. Aandacht voor VGM-gedrag en -bewustzijn
Omdat ieder bedrijf anders is, is er ruimte gemaakt voor maatwerk. Wat bij de een werkt als het gaat om het stimuleren van veilig gedrag, hoeft bij de ander (nog) niet op die manier te werken. Het vakgebied gedragsbeïnvloeding is bovendien volop in ontwikkeling en bedrijven moeten de kans krijgen om op die ontwikkelingen in te spelen. Daarom komt er meer ruimte voor een maatwerkaanpak van de gedragsaspecten van VCA. Het observatieprogramma uit de vorige VCA-versie is vervangen door een programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag, dat verplicht is voor VCA**-bedrijven.

4. Versterking van de keten (hogere eisen VCA*)
De positie van de zzp'er binnen de VCA is verduidelijkt. Door meer must-vragen op te nemen voor het certificatieniveau VCA*, is de betrouwbaarheid van partijen aan het begin van de keten verhoogd. Ook moeten inhurende partijen (meestal VCA**- en VCA Petrochemie-bedrijven) onderaannemers op meer punten toetsen dan nu het geval is.

5. International toepasbaar: meer gelijkwaardigheid en betere toepasbaarheid
Met de komst van VCA 2017/6.0 is er één schema voor Nederland en België. Deze landen leggen geen eigen accenten meer. De nieuwe versie is zo ingericht dat ook andere landen deze makkelijk kunnen gebruiken, met een duidelijke ondergrens van wat zij precies moeten regelen.

Voor meer highlights en een overzicht van wijzigingen per hoofdstuk kunt u d presentatie opvragen bij de Vereniging van Waterbouwers.

Heeft u de overstap naar de nieuwe VCA nog niet gemaakt? In deze brief van het SSVV kunt u lezen welke overgangsregeling er van toepassing is.

Ook heeft het SSVV speciaal voor VCA-bedrijven de werkwijzer “Aan de slag met veilig gedrag" gemaakt. De werkwijzer laat zien hoe praktisch, laagdrempelig én effectief invulling gegeven kan worden aan het opstellen en uitvoeren van een programma voor gedragsbewustwording. Dit programma bevordert veilig en gezond werkgedrag binnen organisaties. U kunt hier de gratis tekstversie downloaden.