Centraal Overleg Vaarwegen luidt de noodklok diepgang Waal

Centraal Overleg Vaarwegen luidt de noodklok diepgang Waal

Lage waterstand scheelt binnenvaartschepen 500 ton lading per reis.

De scheepvaarsector wordt al geruime tijd geconfronteerd met lage waterstanden op de Waal. Internationaal zijn er afspraken gemaakt over een streefdiepte bij een lage afvoer. Inmiddels is duidelijk dat deze overeengekomen streefdiepte van 2,80 meter op de Waal niet wordt gehaald. Het gemis aan waterdiepte ten opzichte van de streefdiepte is opgelopen tot 50 centimeter. Concreet betekent dit dat een groot rijnschip per reis tot 500 ton lading minder kan vervoeren. Hiermee kunnen per schip, per reis 15 vrachtwagens minder van de weg worden gehaald. Het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) heeft hierover haar zorgen geuit bij minister Cora van Nieuwenhuizen.

In het verleden lag voor het internationale scheepvaartverkeer het kritische diepgangspunt tot Keulen op de Rijn in Duitsland. Nu de vaardiepte op de Waal sterk afneemt ligt de minst diepe locatie in Nederland. Het COV constateert dat de streefdiepte op de Waal van 2,80 meter bij een overeengekomen lage rivierstand (OLR*) niet langer gehaald wordt. Dientengevolge blijft de bevaarbaarheid van de Waal gedurende laagwaterperiodes achter bij die van de Rijn in Duitsland.

Het COV wijdt de huidige situatie mede aan versterkte bodemerosie en een verzuild rivierbeleid, waarin waterveiligheid, waterkwaliteit en scheepvaart onvoldoende integraal worden benaderd.

Waal economische slagader

Jaarlijks passeren ruim 100.000 vrachtschepen de Waal, die gezamenlijk 130 miljoen ton lading transporteren. De Waal is daarmee een essentiële transportas die de zeehavens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen verbindt met het Europese achterland. Gezien de grote belangen voor de vervoerssector en de Nederlandse economie pleit het COV voor een samenhangend, boven regionaal en internationaal rivierbeleid voor de Nederlandse Rijntakken. Daarnaast roept de organisatie de minister op om met concrete maatregelen te komen die de bevaarbaarheid van de rivier op peil brengen.* OLR = De Overeengekomen Lage Rivierstand is een peil voor de ongestuwde delen van de Rijntakken. Het vormt een referentievlak ten opzichte waarvan diepten worden aangegeven t.b.v. de scheepvaart. Het OLR is gebaseerd op een afvoer van 1020m3/sec in Lobith.

Mocht u nadere informatie wensen dan kunt u contact op te nemen met Centraal Overleg Vaarwegen, Scheepmakerij 320, 3331 MC Zwijndrecht , +31 (0) 78 78 20 565