Waterbouwers willen NIET geanonimiseerd indienen

Waterbouwers willen NIET geanonimiseerd indienen

De waterbouwers zijn van mening dat anoniem inschrijven NIET de oplossing is voor een objectievere beoordeling, noch geeft het een stimulans aan het objectief beschrijven en onderbouwen van het kwalitatieve aanbod. De waterbouwers zijn er dan ook geen voorstander van om anoniem in te schrijven, onafhankelijk van de aanbestedingsvorm.

Over objectiviteit mag geen twijfel bestaan
Anoniem indienen van BPKV-documenten zou kunnen worden gezien als oplossing voor de schijn van vooringenomenheid of onbewuste beïnvloeding van beoordelaars. Maar de waterbouwers geloven daar niet in.

Er is vrijwel altijd sprake van schijn anonimiteit. Uiteindelijk valt meestal tussen de regels door te lezen wie de inschrijver is. Het wordt er dus niet objectiever van. Bovendien gaan we naar een ander tijdperk, een tijdperk met aantonen en vastleggen. Anoniem lijkt dan vrijwel onmogelijk. De tijd en aandacht die nodig is ter creëren en bewaken van de anonimiteit kan zowel aan de zijde van opdrachtgever als opdrachtnemer beter besteed worden.

Ons voorstel is om met opdrachtgevers te onderzoeken wat we kunnen doen om die objectiviteit van de beoordeling te vergroten. Over die objectiviteit mag geen twijfel bestaan.

Oplossingen die de objectiviteit vergroten
Als mogelijke oplossingen denken de waterbouwers eraan om aan het beoordelingsteam wisselende externe partijen toe te voegen, die toezien op de objectiviteit. Ook kan het in alle gevallen doorvoeren van de gescheiden beoordeling van prijs en kwaliteit bij de notaris of de kluizen van TenderNed soelaas bieden.

Het gescheiden openen van de TenderNed kluis
Er bestaat binnen TenderNed een systeem waarmee een kluis een kwaliteitsdeel van de inschrijving en een andere kluis het prijsonderdeel van de inschrijving bevat. Voorgesteld wordt dat aanbesteder allereerst de kluis met de kwalitatieve documenten opent. Vervolgens wordt beoordeeld en deze beoordeling communiceert richting de inschrijvers. Tijdens een fysieke of elektronische bijeenkomst waaraan inschrijvers kunnen deelnemen, wordt de tweede kluis met het prijsonderdeel geopend. De resultaten worden ingevoerd in een matrix, waarmee een rangorde ontstaat die de einduitslag van de aanbesteding bepaalt. Deze aanpak zal volgens de waterbouwers leiden tot meer objectiviteit en transparantie.

Kwaliteit en prestatie onlosmakelijk verbonden aan een bedrijfsnaam
Daarnaast zien we dat er bij de opdrachtgever behoefte is aan een accentverschuiving. Van 'marketingtaal' naar objectief beschrijven en onderbouwen van het kwalitatieve aanbod. Marketingtaal heeft geen relatie met de gunningscriteria, maar beoordelaars zouden daarvoor wel gevoelig kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld: “wij zijn marktleider op dit vlak". Een grote meerderheid van de waterbouwers zijn van mening dat kwaliteit en prestatie aan een bedrijfsnaam verbonden is. Een dergelijke reputatie kan van meerwaarde zijn voor een aanbieding.

We verwachten echter dat opdrachtgevers steeds meer zullen aansturen op het objectief beschrijven en onderbouwen van de aanbieding, als onderdeel van de verifieerbaarheid van de aanbieding Als vereniging willen wij met opdrachtgevers bespreken hoe we dat een impuls kunnen geven.

Voorstanders van anoniem indienen
Toch zijn er ook voorstanders voor geanonimiseerd indienen bij kwalitatieve documenten in selectiefase, omdat het de kans geeft om de objectiviteit bij de selectie absoluut maximaal te houden. Anonimiseren kan een oplossing zijn om mogelijke subjectieve beoordeling tegen te gaan. Er zijn bedrijven met goede ervaringen met anoniem indienen.