Stimulering CO2-reductie baggeropgaven

Stimulering CO2-reductie baggeropgaven

Op basis van het eigen instrument van Vereniging van Waterbouwers om in waterbouwwerken bij Rijkswaterstaat en de waterschappen te concurreren op CO2, kan CO2-reductie in baggeropgaven worden gestimuleerd.

Tijdens de bijeenkomst op 17 april 2018 worden de leden aannemers gevraagd te besluiten over de wenselijkheid van concurrentie op carbon uitstoot en de manier waarop. Om een gelijk speelveld te behouden moet dat een instrument zijn dat enerzijds een uniform en helder kader biedt voor een langere periode (bijv. 2019 – 2030) en anderzijds de flexibiliteit biedt om op een eigen manier invulling te geven aan CO2-reductie. De randvoorwaarden waaraan het instrument moet voldoen worden op 17 april besproken. In het instrument moeten maatregel, reductie en korting met elkaar in verhouding staan, zodat er beloond wordt naar een kwantificeerbaar resultaat (reductie t.o.v. referentiefootprint).

In een aantal stappen wordt de globale aanpak weergegeven:

Stap 1: Vaststelling referentiefootprint
Voor het bepalen van een referentiefootprint voor een concreet project wordt een standaard rekenmethode gebruikt die publiek wordt gemaakt en gedragen is door de sector.
Stap 2: Indienen inschrijvingen
Naast mogelijke andere BPKV-documenten worden inschrijfsom ingediend samen met CO
2-footprint berekend met DuboCalc die leidt tot een X-bedrag aan kwaliteitswaarde die in mindering wordt gebracht op de inschrijfsom.
Stap 3: Beoordeling inschrijvingen
Op basis van een vooraf bekendgemaakte rekenwijze, bijvoorbeeld waarbij de output van DuboCalc wordt vergeleken met de referentiefootprint. Hier wordt ook ingegaan op de hoogte van de klimaatambities van opdrachtgevers en de ingebouwde traagheid van de energie-efficiëntieverbetering bij waterbouwers (vanwege de kapitaalintensiteit en lange levensduur van materieel) en welke factoren het tempo van reductie in de sector kunnen bepalen.
De leden worden tijdens de bijeenkomst gevraagd de drie alternatieven te bespreken voor het omgaan met de mogelijke 'inertie' van de sector die het bereiken van snelle reducties in de weg zou kunnen staan. Daarbij wordt ingegaan op de mogelijkheden tot compenseren van CO2-emissies, door directe of indirecte compensatie (middels een 'CO2-subsidiefonds' analoog aan het NOx-fonds in Noorwegen).
Stap 4: Monitoring, handhaving en rapportage
BPKV-beloften aangaande brandstofsoort en brandstofverbruik vergen degelijke monitoring en/of handhaving. Hier zijn veel belangen en – in veel gevallen – ook significante meerkosten mee gemoeid. Goede monitoring met een redelijke mate van nauwkeurigheid zijn daarmee belangrijk om de aanpak te laten slagen en het draagvlak te krijgen en behouden. Voor monitoring zijn er verschillende mogelijkheden. De leden worden tijdens de bijeenkomst gevraagd de mogelijkheden voor brandstof/emissiemonitoring te bespreken en daarin een (voorlopige) keuze te maken.
Stap 5: Oplevering CO2-dossier
Het CO2-dossier vormt integraal onderdeel van de oplevering.

Bijeenkomst duurzaamheidsontwikkelingen
Op 17 april 2018 organiseert de Vereniging van Waterbouwers tussen 16.00 - 18.00 uur een themabijeenkomst waar we een aantal belangrijke besluiten nemen op het gebied van duurzaamheid. Naast de wenselijkheid van concurrentie op carbon uitstoot en de manier waarop, staan ook de vergroening van de waterbouwvloot en de NRMM-verordening op de agenda van deze bijeenkomst. Alle leden worden uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. Klik hier voor meer info.