Mis de boot niet! Meld je vaartuig aan voor 1 november!

Mis de boot niet! Meld je vaartuig aan voor 1 november!

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in februari jl. een presentatie gegeven waarbij is ingegaan op een aantal ingrijpende veranderingen bij het certificeren van binnenvaartschepen en drijvende werktuigen. Deze veranderingen hebben voor de waterbouwpraktijk financiële gevolgen alsook gevolgen op het gebied van het inplannen van werk.

Ter informatie treft u als bijlage aan de presentatie 'Nieuwe koers voor binnenvaartcertificaten'. Deze informatie is ook beschikbaar op de website van ILT.

Hierbij een korte samenvatting van de aandachtspunten van belang voor de waterbouwers / drijvende werktuigen:

  • Bestaande drijvende werktuigen (in de vaart vóór 2009) kunnen tot 30-12-2018 nog gebruik maken van de overgangsbepaling 'geen klaarblijkelijk gevaar'. Zijn deze vaartuigen na deze datum niet gecertificeerd dan worden deze vaartuigen aangemerkt als nieuwbouw en moeten voldoen aan alle technische vereisten. Ook als het betreffende certificaat met geen klaarblijkelijk gevaar na 30 december 2018 niet tijdig wordt verlengd dan zal het drijvende werktuig worden aangemerkt als nieuwbouw en zal het alsdan worden gekeurd aan de hand van alle technische vereisten.
  • Eigenaren van drijvende werktuigen worden opgeroepen de drijvende werktuigen vóór 1 november 2018 aan te melden voor certificering. Indien het niet mogelijk is (capaciteitsprobleem) het certificaat uiterlijk 30 december 2018 af te geven, dan wordt met de aanvrager een termijn afgesproken waarbinnen het vaartuig wél wordt gecertificeerd. Bij tijdige aanmelding voor 1 november aanstaande wordt een “Verklaring van opdracht tot certificatie bestaand drijvend werktuig" verkregen. Met deze verklaring mag een drijvend werktuig na 30 december 2018 binnen Nederland blijven varen.

Volledigheidshalve, met deze verklaring mag niet in het buitenland worden gevaren. Drijvende werktuigen die internationaal worden ingezet dienen voor 30 december 2018 te beschikken over een CvO. Na 30 december 2018 worden deze vaartuigen aangemerkt als nieuwbouw en dienen dan te voldoen aan de volledige technische richtlijn.

  • Verruiming “window" voor het verlengen van certificaten van 3 maanden naar 1 jaar. Er worden géén voorlopige certificaten meer uitgegeven.
  • Er kan alleen aanspraak worden gemaakt op toepasselijkheid van overgangsbepalingen indien het drijvende werktuig beschikt over een geldig certificaat (zie hiervoor de bovengenoemde deadlines). Hiervoor geldt een overgangsperiode tot 1 februari 2020.
  • Drijvende werktuigen die na 30 december 2018 niet beschikken over een certificaat of een “Verklaring van opdracht tot certificatie bestaand drijvend werktuig" zijn in overtreding en worden stilgelegd. Nationaal en internationaal worden controles verwacht / aangekondigd.
  • Zoals bekend hebben de waterbouwers samen met Cumela Nederland en het ministerie IenW hard gewerkt aan een “light versie" voor kleinschalig materieel. De beoogde regeling ziet op een versoepeling van de technische vereisten voor kleinschalig materieel werkzaam op zone 4 in Nederland. Volledigheidshalve, ook dit kleinschalige materieel zal gekeurd en gecertificeerd moeten worden. Het kader van deze regeling is gereed maar aangezien deze regeling nog geen officiële status heeft / nog niet officieel is gepubliceerd wordt deze light versie slechts genoemd in de presentatie van ILT. De VvW dringt er bij IenW en ILT op aan dat de light versie zo spoedig mogelijk wordt gepubliceerd / wordt gedeeld zodat de branche en keuringsinstanties weten waar men aan toe is.
  • De koppelpontons in samenstellen worden buiten beschouwing van de presentatie van ILT gehouden. De bedoeling is dat er met betrekking tot de wijze van certificering van koppelpontons in samenstellen een separate regeling wordt opgesteld. ILT geeft aan dat dit onderdeel van de certificering nog niet klaar is. ILT heeft er dan ook voor gekozen de koppelpontons buiten de presentatie te houden en alvast wel het overige te communiceren.

Voor nadere informatie over de certificering van drijvende werktuigen en de wijze van certificering van koppelpontons in samenstellen wordt verwezen naar de Memo's op het besloten gedeelte van de website VvW.

Meer informatie: Chantal Schillemans, telefoon: 070 349 07 08 of Email: c.schillemans@waterbouwers.nl