Vergroening binnenvaart = vergroening waterbouwvloot

Vergroening binnenvaart = vergroening waterbouwvloot

Het onderwerp 'vergroening binnenvaart' staat volop in de belangstelling. Hoe en op welke manier de beoogde vergroening gerealiseerd zal gaan worden, is nog niet duidelijk, maar feit is dat Nederland klimaatneutraal moet zijn in 2050. En dit gegeven heeft (financiële) gevolgen voor de waterbouwvloot want vergroening binnenvaart betekent vergroening van de waterbouwvloot.

'Vergroening binnenvaart' betekent dat de waterbouwers als branche en als individuele bedrijven zullen moeten gaan inventariseren en gaan anticiperen op aankomende wet- en regelgeving met betrekking tot de technische aspecten vergroening voor de atypische waterbouwvloot.

NRMM- verordening versus drijvende werktuigen
Als reeds bestaande vergroeningsregelgeving kan de NRMM (Non-Road Mobile Machinery) verordening worden genoemd. Drijvende werktuigen (vaartuigen) vallen onder het toepassingsbereik van de NRMM verordening. De NRMM verordening is per 1 januari 2017 van kracht voor alle niet voor de weg bestemde mobiele machines, welke zijn voorzien van verbrandingsmotoren.

De NRMM verordening geldt voor alle nieuw te plaatsen binnenvaartmotoren voor zowel nieuwbouw als voor hermotorisering. Aannemers mogen nu nog wel bestaande (CCR II) motoren inbouwen maar vanaf 2019/2020 niet meer. Per 1 januari 2019 moeten nieuw aangeschafte hoofd- en hulpmotoren in de binnenvaart met een vermogen onder de 300 kW voldoen aan Fase V. Voor nieuwe hoofd- en hulpmotoren met een vermogen boven de 300 kW gaan de Fase V emissie-eisen per 1 januari 2020 in.

Volledigheidshalve, de NRMM-verordening zal ook gevolgen hebben voor bestaande vaartuigen welke na 30 december 2018 niet beschikken over een Certificaat van Onderzoek (CvO) of een Communautair Binnenvaartcertificaat voor Binnenschepen (CBB). Na voornoemde datum worden deze vaartuigen aangemerkt als nieuwbouw. Het aangemerkt worden als nieuwbouw zal vervolgens op grond van de NRMM verordening gevolgen hebben voor bestaande motoren van/aan boord van drijvende werktuigen niet zijnde Fase V.

In de NRMM-verordening zijn grenswaarden opgesteld voor de uitstoot van koolmonoxide (CO), koolwaterstoffen (HC) en stikstofoxiden (NOx) bij binnenvaartmotoren. Daarnaast is ervoor gekozen om naast eisen voor het maximale gewicht aan fijnstof (PM10) ook normen op te leggen voor het aantal fijnstofdeeltjes (particulate number). Volledigheidshalve, de NRMM-verordening ziet niet toe op de uitstoot van koolstofdioxide (CO2).

De NRMM-verordening kent tien categorieën motoren, waarvan voor de waterbouwers de grootste impact te verwachten is in de motorcategorie IWP (Inland Waterway Propulsion), motorcategorie IWA (Inland Waterway Auxiliary), motorcategorie NRG (Non Road Generating) en motorcategorie NRE (Non Road Engine).

Interpretatie NRMM verordening versus uitwisselbaarheid mobiele motoren
Nadere informatie over de NRMM-verordening is opgenomen in de Memo Certificering Drijvende Werktuigen. Immers de NRMM is van toepassing op drijvende werktuigen en geldt vanaf 2019/2020 voor alle nieuw te plaatsen binnenvaartmotoren. Maar hoe de NRMM-verordening dient te worden geïnterpreteerd met betrekking tot de drijvende werktuigen is niet duidelijk. In tegenstelling tot de reguliere binnenvaart worden in de waterbouwpraktijk (mobiele) motoren uitgewisseld en speelt niet alleen een eventuele voorstuwingsmotor een rol in verband met ander aan boord geplaatst materieel (met motor).

Als het uitwisselen van motoren wordt aangemerkt/geïnterpreteerd als 'nieuwe motor' dan zal dit tot gevolg hebben dat de Waterbouwers vanaf 2019/ 2020 alle bestaande motoren zullen moeten vervangen door Fase V motoren. De Vereniging van Waterbouwers vraagt aandacht voor deze kwestie bij het ministerie van IenW en bij ILT.

Reden genoeg om de NRMM-verordening als onderdeel van de beoogde vergroening binnenvaart nogmaals vereniging breed onder de aandacht te brengen. Immers de eventuele (financiële) gevolgen kunnen groot zijn voor de waterbouwbranche en 2019/2020 duurt niet lang meer.

Bijeenkomst duurzaamheidsontwikkelingen
Op 17 april 2018 organiseert de Vereniging van Waterbouwers tussen 16.00 - 18.00 uur een themabijeenkomst waar we een aantal belangrijke besluiten nemen op het gebied van duurzaamheid. Vergroening van de waterbouwvloot en de NRMM-verordening staan op de agenda van deze bijeenkomst. Alle leden worden uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. Klik hier voor info over de bijeenkomst.

Meer informatie: Chantal Schillemans, telefoon: 070 349 07 08 of Email: c.schillemans@waterbouwers.nl