Stand van zaken ‘Certificering drijvende werktuigen’

Stand van zaken ‘Certificering drijvende werktuigen’

Het dossier 'Certificering drijvende werktuigen' is al een paar jaar het belangrijkste en grootste binnenvaartdossier van de Vereniging van Waterbouwers. De (financiële) belangen zijn groot en de gevolgen raken de wijze waarop waterbouwers tot nu toe uitvoering aan projecten hebben gegeven. De Vereniging van Waterbouwers informeert haar leden over de stand van zaken.

Na 30 december 2018 geen CvO/CBB dan nieuwbouw
Op grond van de Binnenvaartwet dient ieder drijvend werktuig voor 30 december 2018 gekeurd en gecertificeerd te zijn. Indien een bestaand vaartuig na 30 december 2018 niet beschikt over een Certificaat van Onderzoek (CvO) of een Communautair Binnenvaartcertificaat voor Binnenschepen (CBB) zal het worden aangemerkt als nieuwbouw. Alsdan zal dit vaartuig moeten voldoen aan alle technische vereisten en kan er geen beroep meer worden gedaan op 'geen klaarblijkelijk gevaar'.

Het aangemerkt worden als nieuwbouw zal vervolgens op grond van de NRMM (Non-Road Mobile Machinery) verordening ook gevolgen hebben voor bestaande motoren van/aan boord van drijvende werktuigen niet zijnde Fase V . De NRMM verordening geldt voor alle nieuw te plaatsen binnenvaartmotoren voor zowel nieuwbouw als voor hermotorisering. Per 1 januari 2019 moeten nieuw aangeschafte hoofd- en hulpmotoren in de binnenvaart met een vermogen onder de 300 kW voldoen aan Fase V. Voor nieuwe hoofd- en hulpmotoren met een vermogen boven de 300 kW gaan de Fase V emissie-eisen per 1 januari 2020 in. Zie voor verdere informatie over de NRMM-verordening de nieuwsbrief “Vergroening binnenvaart = vergroening waterbouwvloot".

Deadlines certificering
Eigenaren van drijvende werktuigen worden opgeroepen de drijvende werktuigen vóór 1 november 2018 aan te melden voor certificering. Indien het niet mogelijk is (capaciteitsprobleem) het certificaat uiterlijk 30 december 2018 af te geven, dan wordt met de aanvrager een termijn afgesproken waarbinnen het vaartuig wél wordt gecertificeerd. Bij tijdige aanmelding voor 1 november 2018 wordt een 'Verklaring van opdracht tot certificatie bestaand drijvend werktuig' verkregen. Met deze verklaring mag een drijvend werktuig na 30 december 2018 binnen Nederland blijven varen.

Kleinschalig materieel werkzaam op zone 4 in Nederland
De waterbouwers hebben samen met Cumela Nederland. het ministerie van IenW en ILT hard gewerkt aan een 'light versie' voor kleinschalig materieel. De beoogde regeling ziet op een versoepeling van de technische vereisten voor kleinschalig materieel en is van toepassing op drijvende werktuigen die werkzaamheden uitvoeren op wateren van zone 4 en waarvan:

  • de lengte <20 meter bedraagt;
  • het volume, berekend uit het product lengte (L) x breedte (B) x diepte (D) <100 m3 bedraagt en;
  • de kiel niet voor 30 december 2008 is gelegd.

Volledigheidshalve, ook dit kleinschalige materieel zal gekeurd en gecertificeerd moeten worden. Het kader van deze regeling is gereed maar aangezien deze regeling nog niet is gepubliceerd heeft deze nog geen officiële status en kunnen er ook nog geen rechten aan worden ontleend. De Vereniging van Waterbouwers dringt er bij IenW en ILT op aan dat de light versie zo spoedig mogelijk wordt gepubliceerd / wordt gedeeld, zodat de branche en keuringsinstanties weten waar men aan toe is.

Koppelpontons gebruikt in samenstellen
Ook met betrekking tot de koppelpontons gebruikt in samenstellen trekken de waterbouwers samen op met Cumela. Inmiddels is er inhoudelijk contact geweest met ILT en werken alle partijen samen om voor de wijze van certificering van koppelpontons te komen tot een werkbare regeling. Zodra hierover meer bekend is, zal de vereniging haar leden hierover informeren.

Certificeringsdossier
Omdat de tijd dringt, adviseert de vereniging haar leden kennis te nemen van de beschikbare informatie, de eigen vloot te inventariseren en bestaande vaartuigen tijdig te certificeren zodat een beroep op 'geen klaarblijkelijk gevaar' nog mogelijk is.

Zie voor de deadlines certificering ook de nieuwsbrief over het gewijzigde beleid van ILT met betrekking tot de afgifte van binnenvaartcertificaten.

Voor nadere informatie over de certificering van drijvende werktuigen en de wijze van certificering van koppelpontons in samenstellen wordt verwezen naar de Memo's op het besloten gedeelte van de website van de Vereniging van Waterbouwers.

Meer informatie: Chantal Schillemans, telefoon: 070 349 07 08 of Email: c.schillemans@waterbouwers.nl