Waterbouwers sturen aan op nieuw D&C contract

Waterbouwers sturen aan op nieuw D&C contract

De Cobouw besteedt uitgebreid aandacht aan de herziening van de UAV-gc 2005. De waterbouwers bepleiten bij Rijkswaterstaat en waterschappen sinds jaar en dag betere toepassing van de UAV-gc, risicobeheersing en beperken van claims. Dat doen we voor een deel in algemene zin, voor een deel specifiek.

Standaard afwijkingen van UAV-gc

In 2017 hebben de waterbouwers heel specifiek input geleverd over het op grote schaal afwijken van bepalingen door RWS over de risicoverdeling, de bodem, intellectueel eigendom en vergunningen. Deze inventarisatie van de 'standaard' afwijkingen op de UAV-gc door RWS is ingebracht in de werkgroep met als doel de verbetering van de UAV-gc. Bij deze afwijkingen valt te denken aan het geheel omdraaien van de bewijslast voor verborgen gebreken en de resultaatsverplichting t.a.v. het verkrijgen van vergunningen. Bij garantiesontbreekt de regeling dat er geen aansprakelijkheid is tenzij verwijtbaar en zijn er vaak vergaande aanpassingen over de garantietermijn.

Bij de waterschappen is het niet mogelijk om specifiek aan te geven welke afwijkingen 'de waterschappen' hanteren. Elk waterschap hanteert een eigen set 'standaard' afwijkingen. De Aanbestedingswet van 2012, waarbij de waterbouwers zich hebben ingezet voor een goed werkende Gids Proportionaliteit, heeft in deze markt al een grote verbetering gebracht met het verbod op 'eigen geschreven' contracten. Met een beroep op 'de Gids' pleiten de waterbouwers ook hier voor minder afwijkingen en betere motivatie.

Overleg met opdrachtgever over de heikele punten

Tijdens de reguliere (directeuren)overleggen met Rijkswaterstaat en Waterschappen wordt regelmatig gesproken over de prijsontwikkeling in de markt en het fenomeen dat de selectie op prijs überhaupt ongewenst speculatief gedrag in de hand werkt. De waterbouwers zijn van mening dat onverantwoord laag inschrijven op werken in beginsel moet worden tegengegaan. Het levert een neerwaartse druk op de prijzen en gaat ten koste van de kwaliteit van werken. Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben hier een verantwoordelijkheid. De opdrachtgever dient een reëel budget beschikbaar te hebben, een inschrijving op waarde te schatten en er op toe te zien dat de aannemer ook levert wat is afgesproken in het contract. De opdrachtnemer moet zich maatschappelijk verantwoord opstellen en gedragen. In de aanbestedingsfase en in de uitvoeringsfase.

De Vereniging van Waterbouwers is van mening dat de regelgeving dient te worden aangepast waardoor opdrachtgevers niet aan de laagste inschrijver gunnen bij een 'onverantwoord' lage inschrijving.

De onvrede over selectie en bij-loting in aanbestedingen is eveneens een veel besproken onderwerp. De door de waterbouwers gewenste situatie geeft in een aanbesteding ruimte voor alternatieve selectie mogelijkheden. Daarbij behoudt de Prestatiemeting systematiek een rol in de aanbesteding, maar dan zonder bij-loten, met de garantie van toegang voor MKB. Ook wordt daarbij ruimte gelaten voor nieuwkomers op de markt en worden de tenderkosten geminimaliseerd. We hopen binnenkort te starten met de gezamenlijke verkenning van alternatieve selectie mogelijkheden met Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland en andere partners.

Samenwerking binnen de GWW

Inmiddels hebben we op directieniveau met de collega's van NLingenieurs, Bouwend NL en MKB INFRA gesproken. Daarbij hebben we afgesproken dat we (zo veel als mogelijk is) dezelfde mening delen over cruciale zaken als past performance in de selectie en loten. Waardoor we richting Rijkswaterstaat, en andere opdrachtgevers, als markt 1 krachtig geluid kunnen laten horen. De afgelopen jaren hebben we als markt wel eens het verwijt gekregen van Rijkswaterstaat dat wij als waterbouwers wel van loten af willen, maar dat (bijvoorbeeld) Bouwend NL een ander standpunt heeft. Door een beter overleg vooraf willen we dit voorkomen.

Klik hier voor het artikel in de Cobouw